Verbetering leefomgeving

LVNL werkt samen met Schiphol en met steun van de luchtvaartmaatschappijen binnen het programma Minder hinder Schiphol aan het beperken van hinder voor de omgeving. Op de website www.minderhinderschiphol.nl die we voor dit programma hebben opgezet staan de maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we geluidshinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken. In dit programma zijn maatregelen opgenomen om hinder te beperken op het gebied van baangebruik, overdag vliegen, vliegtuigtypes en ’s nachts vliegen. De maatregelen zijn ontwikkeld door LVNL en Schiphol en zijn gebaseerd op suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top twintig klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen.

Het programma is begin 2022 in opdracht van de minister van IenW extern getoetst op de kwaliteit van het participatietraject en de inhoudelijke waarde. Daaruit volgende de conclusie dat het programma ambitieus is en hinderbeperking levert voor de hele regio. Over het participatieproces geeft de evaluatie aan dat die goed is verlopen en invulling geeft aan de belangrijkste richtlijnen die op dat gebied bestaan. ​

Een andere maatregel die in overleg met de omgeving is ontwikkeld betreft een optimalisatie van de startroute bij Gouda. Ondanks dat met deze optimalisatie per saldo de berekende hinder afnam, was de daarmee samenhangende verschuiving van hinder niet acceptabel voor betrokken gemeenten. Daarom werd de minister geadviseerd deze maatregel niet in te voeren. Dit toont het dynamische karakter van het plan: maatregelen worden geïmplementeerd maar er zijn ook maatregelen die uiteindelijk geen draagvlak hebben. Ook staan we steeds open om nieuwe maatregelen aan het plan toe te voegen.

Hinderreductie blijft voor LVNL een structurele opgave en er is commitment ongeacht (positieve of negatieve) ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen. Wel is het van belang om een duidelijk handhavingsstelsel te hebben waarbinnen LVNL met Schiphol en met steun van de luchtvaartmaatschappijen effectieve maatregelen kan ontwerpen en implementeren. We verwachten dat hierover in 2023 meer duidelijkheid ontstaat. De werkzaamheden die nodig zijn om die duidelijkheid te krijgen, leiden in elk geval tot minder beschikbaarheid van kritische resources om aan het programma Minder hinder Schiphol te werken en dus tot bijstelling van de ambities.