24. Financiële instrumenten

Met de uitvoering van haar wettelijke taak is LVNL blootgesteld aan een verscheidenheid aan financiële risico’s. De risico’s zijn in te delen naar kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder het risico op rentewijzigingen en het wijzigen van valutakoersen).

Transacties in financiële instrumenten kunnen er in resulteren dat LVNL financiële risico’s overgedragen krijgt van of overdraagt aan een derde partij. De risicobeheersing van LVNL is erop gericht om de negatieve effecten van de geïdentificeerde risico’s op liquiditeit en op het resultaat, en daarmee op de tarieven voor luchtverkeersdienstverlening, te beperken. LVNL handelt niet in financiële instrumenten.

Kredietrisico

Kredietrisico ontstaat uit liquide middelen uitstaand bij banken en uit openstaande vorderingen op derden, waarbij de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichten kan voldoen.

In onderstaand overzicht is de blootstelling aan het kredietrisico weergegeven. Verondersteld wordt dat de nominale waarde van de vorderingen na aftrek van de voorziening voor geschatte oninbaarheid de reële waarde benadert. 

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Vorderingen

123.397

109.198

Geldmiddelen en kasequivalenten

-

-

Totaal

123.397

109.198

Op de uitstaande vorderingen loopt LVNL kredietrisico. Een groot deel betreft nog te ontvangen gelden vanuit verrekening van de kassiersfunctie. Voor een ander omvangrijk deel betreffen de vorderingen nog te ontvangen subsidies. Het kredietrisico op dergelijke vorderingen wordt als zeer gering geschat. Voor het resterende, circa een derde, deel betreffen het reguliere debiteuren met betrekking tot verstrekte luchtverkeersdienstverlening. Uit de ouderdomsanalyse van de openstaande vorderingen valt af te leiden dat de debiteuren later betalen dan in 2021. 9,45 procent van de vorderingen (7,07 procent in 2021) heeft een vervaldatum ouder dan drie maanden. Ten behoeve van het risico op oninbaarheid is een voorziening oninbare debiteuren gevormd. Daarnaast is bij LVNL en CRCO EUROCONTROL een debiteurenbeleid van kracht.

Ouderdomsanalyse debiteuren 2022 en voorgaand jaar 2021:

2022

(bedragen in € 1.000)

Bruto

Voorzien

Netto

Niet vervallen

34.054

-157

33.897

3-6 maanden vervallen

338

-260

78

Meer dan 6 maanden vervallen

3.215

-2.896

319

Totaal

37.607

-3.313

34.294

2021

(bedragen in € 1.000)

Bruto

Voorzien

Netto

Niet vervallen

28.134

-735

27.399

3-6 maanden vervallen

639

-612

27

Meer dan 6 maanden vervallen

1.500

-1.367

133

Totaal

30.273

-2.714

27.559

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Stand per 1 januari

-2.714

-3.079

Onttrekkingen

58

23

Vrijval / Dotaties

-657

342

Stand per 31 december

-3.313

-2.714

Naast het risico op oninbaarheid van debiteuren loopt LVNL risico op het in gebreke blijven van partijen waarmee op basis van vooruitbetalingen afspraken zijn gemaakt over de levering van toekomstige diensten en/of nog te leveren producten. Deze post overlopende activa is verantwoord onder de vorderingen. LVNL dekt dit risico af door zorgvuldige leveranciersbeoordelingen en waar noodzakelijk zijn bankgaranties vereist bij vooruitbetalingen aan leveranciers.

LVNL is verplicht tot schatkistbankieren. Dit betekent dat LVNL alleen liquide middelen aanhoudt op een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. LVNL beoordeelt het kredietrisico op het aanhouden van liquide middelen bij het ministerie van Financiën als zijnde gering. Het rentepercentage bedroeg over het eerste half jaar van 2022 0,0 procent. Eind 2022 was het rentepercentage 1,9 procent. Als gevolg van de stijgende rente zou dit op termijn nog kunnen veranderen aangezien we een variabele rente betalen. Echter bij het opstellen van het jaarverslag 2022 wordt het kredietrisico voor LVNL als gering ingeschat.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat LVNL over niet voldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen. Bij het beoordelen van het liquiditeitsrisico maakt LVNL gebruik van kasstroomvooruitzichten. Om het liquiditeitsrisico te beheersen zorgt LVNL voor voldoende liquide middelen en kredietfaciliteiten.

Bij de beoordeling van het liquiditeitsrisico is uitgegaan van de contractuele kasstroom. De contractuele kasstroom is inclusief eventuele renteverplichtingen (bij leningen en leaseverplichtingen).

De niet-afgeleide financiële instrumenten in onderstaand overzicht zijn opgenomen tegen de reële waarde, behoudens de posten vooruitontvangen baten en handels- en overige schulden. Van deze laatste posten is de boekwaarde gepresenteerd. De boekwaarde van de vooruitontvangen baten en handels- en overige schulden benadert de reële waarde. Voor de bepaling van de reële waarde van de verplichtingen uit hoofde van leningen is de discounted cash flow methode gebruikt op basis van de rentepercentages die van toepassing zijn op schatkistbankieren.

(bedragen in € 1.000)

Reële waarde

Contractuele kasstroom

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van leningen

-201.633

-256.890

-19.291

-76.330

-161.269

Handels- en overige schulden

-35.640

-36.670

-36.670

-

-

Leaseverplichtingen

-30.511

-62.388

-4.283

-10.257

-47.848

Langlopend deel rekening courant

-221.897

-253.044

-38.550

-146.197

-68.297

Totaal

-489.681

-608.992

-98.794

-232.784

-277.414

Afgeleide financiële verplichtingen

Voor het risico < 1 jaar heeft LVNL in 2022 45,8 miljoen euro middelen ter beschikking bestaande uit een rekening-courant faciliteit bij het ministerie van Financiën. De maximaal beschikbare huidige faciliteit bedraagt 275 miljoen euro en is gelijk aan 2021.

Naar verwachting trekken de verkeersvolumes in 2023 weer aan. Tevens wordt er in 2023 gestart met de verrekening van de COVID-19-verliezen. Hierdoor wordt het liquiditeitsrisico beoordeelt als gering.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico op liquiditeit- en resultaatwijzigingen door veranderingen in de markt, zoals wijzigingen in rentetarieven en gewijzigde valutakoersen. Voor de beheersing van marktrisico’s zijn richtlijnen vastgesteld door LVNL.

Onderstaande posten zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De nominale waarde benadert de reële waarde. Het effect van een rentetoename is weergegeven in onderstaande tabel. Dergelijke mogelijke effecten hebben impact maar leiden niet tot hogere risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering voor LVNL en/of de risk appetite op dit gebied.

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Financiële activa

Vorderingen

123.397

109.198

Geldmiddelen en kasequivalenten

-

-

123.397

109.198

2022

2021

(bedragen in € 1.000)

Boekwaarde

Toename

Afname

Boekwaarde

Toename

Afname

Rentemutatie met 100 basispunten

Financiële activa

Vorderingen

123.397

1.234

-1.234

109.198

1.091

-1.091

Geldmiddelen en kasequivalenten

-

-

-

-

-

-

Gevoeligheid kasstromen (netto)

-

1.234

-1.234

-

1.091

-1.091