22. Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

Het verloop in 2022 van de verplichtingen inzake personeelsbeloningen is als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

FLNA/IKV Rotterdam, Eelde en Beek

Ontslag-vergoedingen IUB 2009

Gratificatie bij ambtsjubilea

Overige personele verplichtingen

Totaal

Saldo per 1 januari 2022

6.442

1.392

23.971

2.923

34.728

Exploitatie boekjaar:

Rente over de verplichting

6

-

247

-1

252

Dotaties aan voorziening

-

145

1.220

732

2.097

Vrijval voorziening

-28

-52

-

-728

-808

Actuarieel verlies/winst (-)

-203

-74

-5.883

-11

-6.171

-225

19

-4.416

-8

-4.630

Onttrekking voorziening

Uitbetaalde uitkeringen in het boekjaar

1.650

360

1.054

1.347

4.411

Saldo per 31 december 2022

4.567

1.051

18.501

1.568

25.687

2022

2021

(bedragen in € 1.000)

Kortlopend

Langlopend

Totaal

Kortlopend

Langlopend

Totaal

FLNA/IKV Rotterdam, Eelde en Beek

1.503

3.064

4.567

1.693

4.749

6.442

Ontslag-vergoedingen IUB 2009

294

758

1.052

372

1.020

1.392

Gratificatie bij ambtsjubilea

1.201

17.300

18.501

984

22.987

23.971

Overige personele verplichtingen

330

1.237

1.567

1.191

1.732

2.923

Totaal

3.328

22.359

25.687

4.240

30.488

34.728

FLNA/IKV Rotterdam, Eelde en Beek

De FLNA-/IKV-verplichting voor Rotterdam, Eelde en Beek omvat de contante waarde van de opgebouwde FLNA-/IKV-rechten voor een deel van de LVNL-medewerkers op deze luchthavens. De verplichting is gevormd voor de FLNA-/IKV-rechten van luchtverkeersleiders op de regionale luchthavens Rotterdam, Eelde en Beek, die reeds zijn afgefinancierd in het kader van de doorgevoerde herstructurering. Voor de FLNA-/IKV-rechten van de luchtverkeersleiders op Schiphol en de nog niet-afgefinancierde FLNA/IKV-rechten van luchtverkeersleiders op de regionale luchthavens, heeft LVNL geen verplichting gevormd.

Aan de waardering van de verplichting ligt een actuariële berekening ten grondslag. Zie onderstaande tabel voor de actuariële veronderstellingen en overige uitgangspunten.

31 december 2022

31 december 2021

Disconteringsvoet

3,5 procent

0,1 procent

Beleggingsrendement

N.v.t.

N.v.t.

LVNL beschikt niet over beleggingen voor de financiering van deze verplichting.

LVNL beschikt niet over beleggingen voor de financiering van deze verplichting.

Algemene loonstijging

Operationeel personeel:

1,65 procent in 2022 en 1 procent in 2023, daarna 2,25 procent per jaar.

1,0 procent per februari 2023 en 4,5 procent per juli 2023, daarna 2,25 procent per jaar

Niet-operationeel personeel:

1,0 procent per februari 2023 en 4,5 procent per juli 2023, daarna 2,25 procent per jaar.

Overlevingskansen

Prognosetafel AG2022, met ervaringssterfte

Prognosetafel AG2020, met ervaringssterfte

Arbeidsongeschiktheid

0,0 procent

0,0 procent

Ontslagkansen

0,0 procent

0,0 procent

Voor de verwachte loonstijging en indexatie van de FLNA-/IKV-uitkering is aansluiting gezocht bij de door LVNL doorgevoerde loonontwikkeling in de opgestelde meerjarenbegroting 2022-2026.

De pensioenlast met betrekking tot FLNA/IKV in het boekjaar 2022 en verwachting voor 2023 bedraagt:

(bedragen in € 1.000)

2022

2023

Rente over de verplichting

6

134

Actuarieel resultaat/vrijval voorziening

192

-

Aanpassing disconteringsvoet

-423

-

Netto last

-225

134

Er zijn geen kosten voor de aan de dienstjaar toegerekende rechten doordat iedere deelnemer in de FLNA/IKV-regeling zit.

Het actuarieel resultaat is per saldo een bate voornamelijk door een stijging van de disconteringsvoet. Daarnaast wordt door een wijziging van de verwachte loonontwikkeling in 2023 een last van 220 duizend euro verwacht. Het actuarieel resultaat wordt in afwijking van IAS 19 verantwoord in de exploitatierekening en niet als een directe vermogensmutatie in het eigen vermogen van 225 duizend euro.

Naar verwachting wordt in 2023 een bedrag van 1,5 miljoen euro onttrokken. In de periode 2024-2027 wordt naar verwachting een bedrag van 3,1 miljoen euro onttrokken en in 2028 0,3 miljoen euro (contante waarde van de toekomstige verplichting) onttrokken aan de verplichting FLNA/IKV Rotterdam, Eelde en Beek.

In de berekening is rekening gehouden met de fiscale eindheffing (52 procent) die moet worden betaald bij de uitbetaling van de FLNA/IKV-rechten.

Ontslagvergoedingen Inkomsten en Uitgaven in Balans 2009 (IUB 2009)

In het verleden is het programma ‘Inkomsten en Uitgaven in Balans 2009’ geïnitieerd om de financiële positie van LVNL te verbeteren. Eén van de doelen van dit programma was de realisatie van een personeelsreductie van honderd fte binnen de support staf. Met een aantal oud-medewerkers is niet tot een individuele vertrekregeling gekomen. Voor deze oud-medewerkers is de wachtgeldverplichting in de ontslagvergoedingen opgenomen.

In de berekening zijn de wachtgeldverplichtingen die langer lopen dan twaalf maanden na dit boekjaar verdisconteerd tegen een disconteringsvoet van 3,4 procent (2021: 0,0 procent). Daarnaast is in de verplichting rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 2,0 procent. Het actuarieel resultaat is het gevolg van de gewijzigde disconteringsvoet. Het actuarieel resultaat van -74 duizend euro wordt verantwoord in de exploitatierekening. De dotaties aan en vrijvallen van de verplichting zijn voornamelijk het gevolg van aanpassingen van enkele uitkeringen.

Naar verwachting wordt in 2023 een bedrag van 288 duizend euro ten laste van de verplichting gebracht. In de periode 2024-2027 wordt naar verwachting 758 duizend euro (contante waarde) ten laste van de verplichting gebracht en voor de jaren erna resteert nog 5 duizend euro (contante waarde).

Gratificatie bij ambtsjubilea

De verplichting gratificatie bij ambtsjubilea is gebaseerd op de contante waarde van de toekomstige ambtsjubileumuitkeringen. Aan de bepaling van de hoogte van de verplichting ligt een actuariële berekening ten grondslag. Zie onderstaande tabel voor de actuariële veronderstellingen en inschattingen.

31 december 2022

31 december 2021

Disconteringsvoet

3,8 procent

1,0 procent

Beleggingsrendement

N.v.t.

N.v.t.

LVNL beschikt niet over beleggingen voor de financiering van deze verplichting.

LVNL beschikt niet over beleggingen voor de financiering van deze verplichting.

Algemene loonstijging

Operationeel personeel:

Operationeel personeel:

1,0 procent per februari 2023 en 4,5 procent per juli 2023, daarna 2,25 procent per jaar.

1,65 procent in 2022 en 1 procent in 2023, daarna 2,25 procent per jaar.

Niet-operationeel personeel:

Niet-operationeel personeel:

1,0 procent per februari 2023 en 4,5 procent per juli 2023, daarna 2,25 procent per jaar.

1,65 procent in 2022 en 1 procent in 2023, daarna 2 procent per jaar.

Overlevingskansen

Prognosetafel AG2022, met ervaringssterfte

Prognosetafel AG2020, met ervaringssterfte

Individuele salarisstijging, afhankelijk van leeftijd

Operationeel personeel:

Operationeel personeel:

12 procent (tot 27 jaar), 10 procent (28-29 jaar), 9 procent (30-31 jaar), 4 procent (32-39 jaar), 1 procent (40+ jaar).

12 procent (tot 27 jaar), 10 procent (28-29 jaar), 9 procent (30-31 jaar), 4 procent (32-39 jaar), 1 procent (40+ jaar).

Niet-operationeel personeel:

Niet-operationeel personeel:

8,00 procent (tot 27 jaar), 5,00 procent (28-29 jaar), 3,00 procent (30-39 jaar), 1,00 procent (40-54 jaar), 0,00 procent (55+ jaar)

8,00 procent (tot 27 jaar), 5,00 procent (28-29 jaar), 3,00 procent (30-39 jaar), 1,00 procent (40-54 jaar), 0,00 procent (55+ jaar)

Arbeidsongeschiktheid

0,25 procent

0,25 procent

Ontslagkansen

Operationeel personeel 0,0 procent

Operationeel personeel 0,0 procent

Niet-operationeel personeel 5 procent

Niet-operationeel personeel 5 procent

De personeelslast met betrekking tot de ambtsjubilea in 2022 en de verwachting voor 2023 is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

2022

2023

Rente over de verplichting

247

809

Aan dienstjaar toegerekende rechten

1.220

711

Actuarieel resultaat

1.510

-

Aanpassing disconteringsvoet

-7.393

-

Totaal

-4.416

1.520

Het actuarieel resultaat over 2022 betreft per saldo een bate als gevolg van een vrijval door de gehanteerde hogere disconteringsvoet. De overige effecten hadden een kostenverhogende impact op het actuarieel resultaat. Per saldo resulteert er door de hogere disconteringsvoet een vrijval ten aanzien van de hoogte van de toekomstige verplichting. Het actuarieel resultaat wordt verantwoord in de exploitatierekening.

In de verplichting zijn de vergoedingsrechten opgenomen voor de ambtsjubilea bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar.

Naar verwachting wordt in 2023 een bedrag van 1,5 miljoen euro ten laste van de verplichting gebracht. In de periode 2024-2027 wordt naar verwachting 4,2 miljoen euro (contante waarde van de toekomstige uitkeringen) van de totale verplichting uitgekeerd. Voor de periode langer dan vijf jaar bedraagt de verwachte uitkering 13,2 miljoen euro.

Overige personele verplichtingen

In de overige personele voorzieningen zijn voorzieningen opgenomen voor (langdurig) zieke medewerkers, wachtgeldregelingen, ontslagvergoedingen, aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en (aanvullende) uitkeringen bij werkloosheid. De disconteringsvoet ultimo 2022 is 3,3 procent  (2021: -0,31 procent).

De dotatie aan de voorziening is het gevolg van nieuwe verplichtingen voor individuele medewerkers. Daarnaast zijn de dotaties aan en vrijvallen van de voorziening het gevolg van aanpassingen van diverse uitkeringen.

Naar verwachting wordt in 2023 een bedrag van 1.451 duizend euro ten laste van de voorziening gebracht. In de periode 2024-2027 wordt een bedrag van 116 duizend euro ten laste van de voorziening gebracht en voor de jaren erna worden geen lasten meer verwacht. In de exploitatierekening 2023 zal de rentelast 25,8 duizend euro bedragen (2021: 1,4 duizend euro).

Gevoeligheidsanalyse verplichtingen inzake personeelsbeloningen

In onderstaand overzicht is de gevoeligheid weergegeven van gebruikte parameters bij de personele verplichtingen. In de tabel zijn de eindwaardes van de voorzieningen opgenomen bij:

  • Disconteringsvoet -/- 1 procent (DV -1 procent)

  • Disconteringsvoet + 1 procent (DV +1 procent)

  • Algemene loonontwikkeling + 1 procent (Loon + 1 procent)

Indien de disconteringsvoet die is gehanteerd bij het contant maken van deze verplichtingen kleiner is dan 1 procent is in onderstaande tabel bij de bepaling van de waarde uitgegaan van een negatieve rente.

(bedragen in € 1.000)

Huidige stand

DV -1%

DV +1%

Loon +1%

FLNA/IKV

4.567

4.685

4.455

4.641

Ambtsjubilea

18.501

20.696

16.670

20.556

IUB 2009

1.051

1.072

1.032

1.078

Overige personele voorzieningen

1.568

1.558

1.540

1.566

25.687

28.011

23.697

27.841