Voldoende verkeersleiders

Om de ambities van de Nederlandse luchtvaartsector en LVNL mogelijk te maken is een robuuste beschikbaarheid van voldoende luchtverkeersleiders noodzakelijk en tegelijkertijd is een gezonde werkdruk voor de individuele luchtverkeersleider van belang. 

De effecten van de COVID-19-pandemie en de impact daarvan op de luchtvaartsector hebben in de afgelopen jaren nadelige invloed gehad op de selectie en opleiding van aspirant-verkeersleiders. Diverse interventies en verbeteringen aan het opleidingssysteem zorgden voor een inhaalslag voor de werving, selectie en het opleiden van luchtverkeersleiders. Omwille van schaarste in de opleidingscapaciteit hebben we ervoor gekozen een pilot te starten om de reguliere Initial Training in samenwerking met en grotendeels bij een externe partner te beleggen. Opleidingsdiensten van verkeersleiders, inzet van simulator pilots en kostbare simulatortijd kunnen daarom maximaal worden besteed aan de on-the-job training (OJT) van de opleiding. 

Hoewel ook in het verslagjaar de COVID-19-pandemie nog een negatief effect had op de voortgang van de opleiding van kandidaten, die door de pandemie gepauzeerd of vertraagd werd, kon door het aangetrokken verkeersaanbod in de tweede helft van het jaar de on-the-job training weer normaal worden uitgevoerd. Dit resulteerde in herstel van de opleidingsoutput; 50 kandidaten ronden succesvol de opleiding voor één of meer deelratings af. In de qua onderbezetting meest kritische VKL-functies voor Schiphol werden 3 (ACC) plus 2 (TWR-APP) volledig opgeleide verkeersleiders toegevoegd. Hiermee is het in deze functies bestaande tekort nog niet ingelopen, mede omdat de uitstroom als gevolg van pensionering doorliep. De opleidingslijnen voor deze functies zijn waar mogelijk aangevuld met kandidaten, maar eerder gevallen gaten in de On-the-Job-Training kunnen niet worden opgevuld. Daarmee volgt de verwachte uitstroom voor die functies pas later.

Selectie 

Met het oog op het maximaal gevuld houden van de LVNL-opleidingslijnen, zoals ten doel gesteld voor 2022, zijn in totaal dertig kandidaten geselecteerd voor de opleiding tot luchtverkeersleider. Van deze dertig zijn acht kandidaten voor Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) geselecteerd. Met deze aantallen werden de beschikbare opleidingsplaatsen in het eerste deel van de training (Initial Training) volledig gevuld. 

Opleiden 

In 2022 werkten we verder aan het verbeteren van het opleidingssysteem. Alle kandidaten die als gevolg van de COVID-19-pandemie niet verder konden met hun opleiding, hebben in 2022 hun opleiding kunnen vervolgen. Het verbeteren van de opleiding gebeurt onder andere door deze meer te individualiseren op basis van de voortgang die de kandidaat boekt. De verschillen in doorlooptijd die hierdoor ontstaan, brengen nieuwe uitdagingen voor de planning van de on-the-job fase en het maximaal gevuld houden van de opleidingsstoelen in die fase.  

In het afgelopen jaar heeft de Regional Unit een vervolg gegeven aan het innovatieve opleidingsproject waarin met nieuwe opleidingsconcepten en eigen training- en simulation centres een groot aantal, veelal buitenlandse trainees met verkeersleidingservaring, wordt opgeleid. In 2022 hebben vier kandidaten hun eerste rating behaald. Drie kandidaten hebben hun tweede rating behaald en zijn daarmee volledig gekwalificeerd. Een aantal buitenlandse kandidaten heeft op eigen initiatief besloten LVNL te verlaten en de carrière in het buitenland verder te zetten. Dit heeft met name op Groningen Airport Eelde tot een lager opleidingsresultaat geleid. De Regional Unit werkt aan een plan om dit met andere kandidaten in te lopen. Dit plan wordt in 2023 afgerond, waardoor het resultaat hiervan pas over enige tijd zichtbaar is. 

De opleidingsinspanningen in 2022 hebben de volgende resultaten opgeleverd:

Positie

Aantal leerlingen in opleiding op 31-12-2022 

Losgekomen operationeel personeel 2022 (Fully Qualified) 

Losgekomen operationeel personeel 2022 (Single rated)

Initial Training

25 

nvt 

nvt 

Area Control Centre

17 

VKL: 3 Overige functies: 8 

VKL: 3 Overige functies: 2 

Schiphol Tower/Approach

16 

VKL: 2 Overige functies: 8

VKL: 1 

Groningen Airport Eelde

VKL: 1 

VKL: 1 Overige functies: 1 

Rotterdam the Hague Airport

VKL: 2 Overige functies: 1

VKL: 2 

Maastricht Aachen Airport

VKL: 2 

VKL: 2 

Lelystad Airport

VKL: 4 Overige functies: 4

Flight Service Centre

Overige functies: 2 

Overige functies: 1 

Totaal

76 

37 

13 

Aantal medewerkers in opleiding voor de verschillende verkeersleidingsposities.

Leerlingen in opleiding hebben nog geen (enkele) rating. Leerlingen die in het verslagjaar geslaagd zijn voor een deelrating worden als zodanig geteld. Ronden zij hun opleiding in het verslagjaar volledig af, dan zijn zij meegeteld in de kolom Fully Qualified. Kandidaten die in het verslagjaar een deelrating en daarna Fully Qualified zijn worden alleen geteld als FQ.

Naast bovenstaande leerlingen in opleiding hebben het afgelopen verslagjaar 30 ‘doorstromers’ een opleiding gevolgd binnen LVNL. Dit zijn medewerkers met een rating die worden opgeleid tot een andere functie. Een voorbeeld is een VLA (assistent) die wordt opgeleid tot Ground Controller.

Vakbekwaam houden 

In 2022 was het operationele personeel vakbekwaam, de brevetten van de luchtverkeersleiders zijn weer verlengd. Door de nog steeds lagere verkeersaantallen zijn bij alle operationele doelgroepen extra onderhoudstrainingen uitgevoerd. Dit gaf samen met de opleidingsbehoefte grote druk op de simulators en de simulatorpiloten. Het leidde geregeld tot een overvraging van het aantal beschikbare piloten. Mede daardoor zijn tijdelijk extra simulatorpiloten aangenomen. We kozen voor een constructie met piloten van luchtvaartmaatschappijen. Zij waren op korte termijn inzetbaar. Op deze manier konden de gewenste trainingen, om het operationele personeel vakbekwaam te houden, worden uitgevoerd.