Balans

(bedragen in € 1.000)

Toelichting

2022

2021

Activa

Materiële vaste activa

15

312.104

290.808

Gebruiksrechten

16

61.146

56.569

Totaal vaste activa

373.250

347.377

Vorderingen

17

123.397

109.198

Geldmiddelen en kasequivalenten

18

3

1

Totaal vlottende activa

123.400

109.199

Totaal activa

496.650

456.576

Passiva

Eigen Vermogen

19

-158.967

-134.667

Verplichtingen

Leningen en overige financieringsverplichtingen

20

228.906

179.405

Leaseverplichtingen

16

49.894

45.311

Geldmiddelen en kasequivalenten

18

229.164

221.373

Vooruit ontvangen baten

21

46.770

49.009

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

22

22.359

30.489

Totaal langlopende verplichtingen

577.093

525.587

Leningen en overige financieringsverplichtingen

20

18.032

13.715

Leaseverplichtingen

16

4.283

3.913

Vooruitontvangen baten

21

7.218

8.037

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

22

3.328

4.239

Handels- en overige schulden

23

45.663

35.752

Totaal kortlopende verplichtingen

78.524

65.656

Totaal passiva

496.650

456.576