19. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een bestemmingsfonds en een egalisatiereserve. Het onderscheid vindt zijn oorsprong in de invoering van de Europese Prestatieregeling en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in de heffingenverordening.

Het bestemmingsfonds is bedoeld om financiële effecten van de risico’s voor LVNL te kunnen opvangen uit hoofde van de prestatieregeling. De egalisatiereserve omvat voor de luchtruimgebruikers van en-route en terminal het verrekenbare deel van de financiële effecten van de risico’s uit hoofde van de prestatieregeling[1]. Voor de NSAA heffingszone bevat de egalisatiereserve het met de gebruikers verrekenbare deel van de gerealiseerde over- en onderdekking. NSAA dienstverlening is geen onderdeel van de Europese prestatiesturingsregeling. De egalisatiereserve wordt via de tarieven met de luchtruimgebruikers verrekend.

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Bestemmingsfonds

70.304

48.766

Egalisatiereserve

-204.971

22.264

Onverdeeld resultaat voorgaand boekjaar

-

-107.459

Resultaat boekjaar

-24.300

-98.238

Totaal

-158.967

-134.667

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is er aanvullende prestatiesturingsregelgeving opgesteld door de Europese Commissie om onder andere de prestatiedoelstellingen aan te passen aan de gewijzigde situatie en de gevolgen van de risicodeling dragelijker te maken voor de luchtvaartmaatschappijen door verspreiding over meerdere jaren mogelijk te maken. Eind 2022 is het aangepaste prestatieplan van LVNL goedgekeurd door de Europese Commissie waardoor LVNL vanaf 2023 kan starten met het verrekenen van de COVID-19-verliezen. Hierdoor is de risicodeling ook duidelijk geworden en is daarmee de resultaatbestemming verwerkt in de vermogensoverzichten voor 2022. De resultaatbestemming naar het bestemmingsfonds en de egalisatiereserve is verwerkt in het jaar 2022 omdat het cumulatieve verlies over boekjaren 2021 en 2022 in het aangepaste prestatieplan als één jaar is beschouwd.

In eerdere jaren hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LVNL het onderzoek afgerond naar een set van normen en richtlijnen voor het bestemmingsfonds voor LVNL. Voor het bestemmingsfonds is een bandbreedte van 55 - 95 miljoen euro afgesproken voor de financiële consequenties die kunnen voortvloeien uit de verkeer- en kostenrisico’s uit de EU-prestatiesturingsregeling. De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het totale eigen vermogen van LVNL zijn fors gebleken, maar worden in de komende zeven jaar grotendeels verrekend. Het totale eigen vermogen bedraagt op balansdatum 159,0 miljoen euro negatief.

Bestemmingsfonds

(bedragen in € 1.000)

En-route

Terminal

NSAA

Overige diensten

Totaal

Saldo per 1 januari 2022

27.181

21.251

-

334

48.766

Resultaatbestemming 2020-2021

11.337

10.201

-

-

21.538

Saldo per 31 december 2022

38.518

31.452

-

334

70.304

De exploitatiekosten voor Lelystad Airport kunnen niet worden verrekend met de gebruikers omdat de luchthaven nog niet in gebruik is. Dit veroorzaakt jaarlijks een tekort ter grootte van de exploitatiekosten voor Lelystad Airport in de terminal exploitatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten om gedurende deze periode de exploitatiekosten voor Lelystad Airport te financieren vanuit de verrekeningen EUROCONTROL. Hierdoor hebben de exploitatiekosten voor Lelystad Airport geen negatief effect op het bestemmingsfonds terminal.

Met het ministerie is overeengekomen het vrij besteedbare deel vanuit de verrekeningen EUROCONTROL toe te voegen aan het terminal bestemmingsfonds.

Egalisatiereserve

De op de balans verantwoorde egalisatiereserve weerspiegelt het nog met de gebruikers te verrekenen bedrag. De egalisatiereserve per ultimo boekjaar 2022 bedraagt 205,0 miljoen euro (2021: 22,3 miljoen euro) en is als volgt te specificeren naar gebruikers:

(bedragen in € 1.000)

En-route

Terminal

NSAA

Overige diensten

Totaal

Saldo per 1 januari 2022

11.819

9.403

1.042

-

22.264

Resultaatbestemming 2020-2021

-177.941

-48.917

-377

-

-227.235

Saldo per 31 december 2022

-166.122

-39.514

665

-

-204.971

a. Egalisatiereserve en-route en terminal

Het bedrag dat op basis van de risicodelingsafspraken in de prestatiesturingsregeling met de luchtruimgebruikers van en-route en terminal over de jaren 2020 en 2021 mag worden verrekend, is verwerkt in de resultaatbestemming op basis van het goedgekeurde aangepaste prestatieplan. De negatieve resultaten komen grotendeels ten laste van de en-route egalisatiereserve en worden verrekend in toekomstige jaren.

b. Egalisatiereserve NSAA

De resultaten behaald op de helikopteractiviteiten worden conform de geldende internationale wet- en regelgeving voor de luchtvaartsector verrekend in de tarieven volgens de N+2 methode.

Resultaat boekjaar

Het resultaat per ultimo boekjaar 2022 bedraagt 24,3 miljoen euro negatief.

  • 1De begrippen bestemmingsfonds en egalisatiereserve volgen niet de definities zoals bedoeld in artikel 33 van de kaderwet ZBO.