18. Geldmiddelen en kasequivalenten

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Rekening-courant Ministerie van Financiën

-229.164

-221.373

Bank

-

-

Kas

3

1

Totaal

-229.161

-221.372

In 2022 is de liquide middelen positie van LVNL wederom afgenomen. De rekening-courant limiet bij het ministerie van Financiën is 275 miljoen euro, gelijk aan de limiet in 2021. De aangewende liquide middelen zijn gestegen met 7,8 miljoen euro gedurende het boekjaar naar een negatief saldo van 229,2 miljoen euro (zie ook toelichting 27 op het kasstroomoverzicht).

Gedurende het jaar 2022 is het rentepercentage gestegen van 0,0 procent naar 1,9 procent per ultimo boekjaar. Het betreft een variabele rente. De rekening-courant is op basis van het langdurige karakter van deze positie verantwoord onder de langlopende verplichtingen. Naar verwachting wordt er een bedrag van circa 30 miljoen euro terugbetaald in 2023.  

De geldmiddelen, tot het maximale bedrag van de kredietlimiet, staan ter vrije beschikking van LVNL.  De nominale waarde van bovengenoemde bedragen is nagenoeg gelijk aan de reële waarde.