1ATM

Het 1ATM-programma werkt toe naar één air traffic managementorganisatie voor de luchtverkeersdienstverlening van zowel LVNL als het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) in het lagere Nederlandse luchtruim. Het resultaat van 1ATM is een geïntegreerde organisatie, waarbij de luchtverkeersdienstverlening aan militair vliegverkeer ook onder de verantwoordelijkheid van LVNL wordt uitgevoerd. Na de integratie verleent LVNL ook luchtverkeersdiensten vanaf de locaties die in onderstaande figuur groen gekleurd zijn.

LVNL-locaties na integratie 1ATM.

In 2022 is 1ATM aangemerkt als topproject, waardoor het programma nadrukkelijker prioriteit heeft gekregen binnen het LVNL-projectportfolio.

Gedurende het jaar zijn diverse activiteiten ondernomen om betrokkenen van zowel LVNL als CLSK te informeren over het programma 1ATM en nader kennis te maken met elkaar. Zo was er een themadag voor management, waarin onder andere de voor LVNL nieuwe klanten – vliegers van militaire luchtvaartuigen – aanwezig waren. Ook waren er informatiesessies en -bulletins specifiek voor CLSK-medewerkers en meer algemeen voor alle medewerkers van beide organisaties. Daarnaast werden wederzijds in kleinere groepen werkbezoeken afgelegd. Een belangrijke stap is de overeenstemming op hoofdlijnen die is bereikt met de LVNL-ondernemingsraad en -vakbonden over de voorwaarden die gelden als de Defensiemedewerkers in dienst komen bij LVNL.

Verschuiving van integratiedatum binnen risicobudget

In het derde kwartaal van 2022 werd duidelijk dat een aantal onder handen zijnde dossiers een reëel risico vormen voor de doorlooptijd in de laatste maanden van het integratietraject. Het gaat hier met name om:

  • Aanpassing van de Wet luchtvaart: het definitieve conceptwetsvoorstel voor de wet is in 2022 opgeleverd. De aanpassing ervan heeft echter een lange doorlooptijd. Tijdelijk kan worden volstaan met aanpassing van lagere regelgeving. Die heeft een doorlooptijd van zes tot negen maanden.

  • Afstemming met vakbonden van Defensie: de afstemming kwam als gevolg van andere onderwerpen zonder relatie met 1ATM pas in de tweede helft van 2022 op gang.

  • Brevettering: om te kunnen voldoen aan de Europese wet- en regelgeving moet iedereen die in dienst van een civiel gecertificeerde luchtverkeersleidingsorganisatie (incidenteel) burgerluchtverkeer afhandelt, een civiel brevet hebben dat voldoet aan deze wet- en regelgeving. Door de krapte in de roosters vormt de doorlooptijd van de hiervoor benodigde trainingen een risico voor de planning. Daarnaast worden mogelijke oplossingen onderzocht voor de specifieke situatie van het (nu nog) militaire ground controllers/assistenten brevet dat geen equivalent kent in de Europese civiele wet- en regelgeving.

  • Het garanderen van de militaire inzetbaarheid van verkeersleidingspersoneel.

De secretarissen-generaal van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat concludeerden in een overleg begin december dat 1 juli 2023, de vroegste integratiedatum, te ambitieus is. Hierbij hielden ze rekening met de hierboven genoemde risico’s, die grotendeels buiten de invloedsfeer van CLSK en LVNL liggen. In dit overleg is de wens uitgesproken om de integratie per 1 januari 2024 plaats te laten vinden en afgesproken de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. De secretarissen-generaal hebben tevens gevraagd om een bijgewerkte planning met daarin de belangrijkste afhankelijkheden en risico’s, ter onderbouwing van de haalbaarheid van 1 januari 2024 als integratiedatum.