14. Financieringsbaten en -lasten

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Rentebaten

-35

-122

Koersverschillen

-

-

Geactiveerde rente op activa in aanbouw

-629

-202

Financieringsbaten

-664

-324

Rentelasten

1.669

696

Koersverschillen

25

27

Rente voorzieningen personeelsbeloningen

247

153

Rente leaseverplichtingen

216

216

Bankkosten

16

14

Financieringslasten

2.174

1.106

Netto financieringslasten

1.510

782

De netto financieringslasten zijn in 2022 sterk gestegen ten opzichte van 2021. De rentelasten op nieuw afgesloten leningen kennen een hogere rente dan in 2021. Ook is een hogere rente betaald over het negatieve saldo op de rekening-courant.