Veiligheidsmeldingen 2022

Aantal en ernst van de gemelde Air Traffic Control (ATC) gerelateerde voorvallen per jaar van 2018 tot en met 2022

In 2022 werden in totaal 2.540 voorvallen geregistreerd. Een voorval is elke veiligheidsgerelateerde gebeurtenis die een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt, of, indien niet gecorrigeerd of ondervangen, in gevaar zou kunnen brengen, en die in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat. Naar alle voorvallen is onderzoek uitgevoerd. Dit aantal was meer dan het jaar ervoor (2021: 1.807 voorvallen). Deze toename heeft te maken met de toename van het aantal vliegbewegingen in 2022 ten opzichte van het voorgaande jaar. De COVID-19-restricties die in 2021 nog van kracht waren, werden opgeheven. Ook de start van verkeersleiding op Lelystad Airport in november 2019 is hierop van invloed. Daardoor worden sindsdien ook incidenten van Lelystad onderzocht en gerapporteerd. Specifiek voor het gronddomein is de toename ook het gevolg van meer intensieve samenwerking in de sector en daarmee het meer delen van meldingen met elkaar. Zie voor een nadere toelichting over de aard van de verschillende ernstcategorieën de samenvatting definities en criteria voor verschillende Europese indicatoren.

LVNL constateert een forse toename in het aantal meldingen van luchtruimschendingen. Dit komt mogelijk door een post-COVID-19-effect op piloten. Doordat zij een relatief lange periode geen vliegactiviteiten hadden, nam hun recente ervaring en vaardigheid wat af. Dit was merkbaar voor de verkeersleiding. Daarnaast hadden de introductie van een waarschuwingshulpmiddel voor airspace infringements bij LVNL en een toename van het VFR-verkeer mogelijk invloed op het aantal meldingen van luchtruimschendingen. Ook bij de luchthaven Groningen Airport Eelde is het aantal meldingen van airspace infringements gestegen. In de Nationale Taskforce Airspace Infringements werkt LVNL samen met Defensie, vertegenwoordigers van de kleine luchtvaart, het ministerie van IenW en de Inspectie Leefomgeving en transport aan maatregelen ter voorkoming van airspace infringements.

Het totaal aantal meldingen bevat 45 ernstige (de categorieën ‘serious’ en ‘major’) voorvallen. Voor 2022 is dat ongeveer 1,7 procent van het totaal aantal gemelde voorvallen, net als in 2021. In 2020 was dat circa 1,5 procent van het totaal aantal gemelde voorvallen. Het aantal ernstige voorvallen blijft stabiel over de afgelopen drie jaren. In het verslagjaar waren er twee ‘serious’ voorvallen. Uit het feit dat ook de minder ernstige voorvallen consequent worden gemeld, leiden wij af dat nog steeds sprake is van een gezonde meldingsbereidheid in de organisatie.