23. Handels- en overige schulden

De handels- en overige schulden worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Belastingen en sociale verzekeringspremies

13.577

12.571

Crediteuren

9.653

10.951

Personeelsgerelateerde schulden

8.994

8.192

Overige schulden

10.323

2.417

Inhuur personeel

1.211

978

Nog te betalen rente

1.204

367

KNMI

386

261

NSA

316

15

Totaal

45.663

35.752

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Vakantietoeslagen

4.959

4.873

Verlofdagen

3.864

3.309

Overige personeelsgerelateerde schulden

171

10

Totaal

8.994

8.192

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Loonheffing

9.273

9.543

Omzetbelasting

1.923

673

Pensioenpremie

2.380

2.355

Totaal

13.577

12.571

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Overige personeelskosten

416

38

Advieskosten

121

125

Onderhoudskosten

944

977

Energiekosten

621

236

Nog te betalen verzekeringsclaim

7.000

-

Diverse algemene kosten

1.221

1.042

Totaal

10.323

2.418

De handels- en overige schulden bestaan ultimo 2022 uit posten die voortkomen uit de reguliere bedrijfsvoering. Ten opzichte van 2021 zijn de schuldposities voor de overige personeelskosten en de energiekosten met ongeveer 400 duizend euro gestegen.

De nog te betalen verzekeringsclaim betreft de afhandeling van de twee schadeclaims aan KLM door de verzekeringsmaatschappij van LVNL. De afwikkeling van de schadeclaim vindt volledig plaats via de verzekeringsmaatschappijen, maar conform de verzekeringsvoorwaarden is het risico niet volledig op de verzekeringsmaatschappij overgegaan. Nu duidelijkheid bestaat over de omvang van beide schadeclaims, wordt conform geldende wet- en regelgeving zowel een vordering op de verzekeringsmaatschappij als een schuld aan KLM verantwoord in de balans. Zie voor meer informatie onder paragraaf 17 Vorderingen.