16. Gebruiksrechten en leaseverplichtingen

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Gebruiksrechten

61.146

56.569

Leaseverplichting

54.177

49.224

De post gebruiksrechten bestaat met name uit het erfpachtcontract voor de verkeerstoren Schiphol en overige erfpachtovereenkomsten voor onder meer radar- en trainingscentrum Polaris en Lelystad Airport. In 2022 zijn enkele nieuwe contracten afgesloten. Er zijn geen contracten met een beperkte waarde (zogenaamde low-value activa) die niet zijn verantwoord als gebruiksrecht ultimo 2022.

Het verschil tussen de gebruiksrechten en de leaseverplichting wordt veroorzaakt door de gewaardeerde gebruiksrechten Polaris (5,3 miljoen euro) en Lelystad (1,7 miljoen euro). Beide gebruiksrechten kennen geen leaseverplichting.

Onder de algemene kosten (zie toelichting 13) is een bedrag van 4,5 miljoen euro (2021: 3,8 miljoen euro)

opgenomen aan kosten gebruikersrechten. Dit bedrag bestaat uit:

  • Kortlopende licentiecontracten met een looptijd korter dan 12 maanden (3,9 miljoen euro). Deze contracten worden niet gewaardeerd conform IFRS 16.

  • Huurlijnen en huur van radiospectrum (0,6 miljoen euro). Hiervan heeft LVNL niet het unieke gebruiksrecht. In beide gevallen is de leverancier verantwoordelijk voor het functioneren van de huurlijnen dan wel radiofrequenties.

Het verloopoverzicht van de gebruiksrechten is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

Gebouwen / Terreinen

Inventaris

Totaal

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde

57.617

6.729

64.346

Cumulatieve afschrijvingen

-3.992

-2.929

-6.921

Boekwaarde 1 januari 2021

53.625

3.800

57.425

Mutaties gedurende 2021

-

-

-

Nieuwe contracten

-

172

172

Herwaarderingen

1.621

1.368

2.989

Aanschafwaarde desinvesteringen

-

-

-

Desinvesteringen cum afschrijvingen

-

-

-

Afschrijvingen

-2.232

-1.785

-4.017

Saldo mutaties gedurende 2021

-611

-245

-856

Stand per 31 december 2021

-

-

-

Aanschafwaarde

59.238

8.269

67.507

Cumulatieve afschrijvingen

-6.224

-4.714

-10.938

Boekwaarde 31 december 2021

53.014

3.555

56.569

Mutaties gedurende 2022

Nieuwe contracten

306

501

807

Herwaarderingen

6.485

1.519

8.004

Aanschafwaarde desinvesteringen

-

-683

-683

Desinvesteringen cum afschrijvingen

-

586

586

Afschrijvingen

-2.396

-1.741

-4.137

Saldo mutaties gedurende 2022

4.395

182

4.577

Stand per 31 december 2022

Aanschafwaarde

66.029

9.606

75.635

Cumulatieve afschrijvingen

-8.620

-5.869

-14.489

Boekwaarde 31 december 2022

57.409

3.737

61.146

Het verloopoverzicht van de leaseverplichting is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

Gebouwen / Terreinen

Inventaris

Totaal

Stand per 1 januari 2021

48.067

1.637

49.704

Mutaties gedurende 2021

Nieuwe verplichting

-

172

172

Betaling huur / lease

-2.295

-1.561

-3.856

Toevoeging rente

391

-

391

Herwaarderingen

1.444

1.369

2.813

Beëindiging leasecontract

-

-

-

Saldo mutaties gedurende 2021

-460

-20

-480

Stand per 31 december 2021

47.607

1.617

49.224

Mutaties gedurende 2022

Nieuwe verplichting

306

501

807

Betaling huur / lease

-2.459

-1.518

-3.977

Toevoeging rente

392

-

392

Herwaarderingen

6.309

1.519

7.828

Beëindiging leasecontract

-

-97

-97

Saldo mutaties gedurende 2022

4.548

405

4.953

Stand per 31 december 2022

52.155

2.022

54.177

De leaseverplichting bedraagt ultimo 2022 in totaal 54,2 miljoen euro. Het kortlopende deel van de verplichting bedraagt 4,3 miljoen euro.

De herwaardering van het gebruiksrecht en de leaseverplichting is het gevolg van aanpassingen op bestaande contracten. Tussen de herwaardering van het gebruiksrecht en de leaseverplichting zit een verschil van 0,2 miljoen euro (2021: 0,2 miljoen euro), hetgeen veroorzaakt wordt door rentekosten vanuit erfpachtcontracten op Schiphol-Oost.