Personeelskosten

Vergelijking met begroting 2022 en voorgaand jaar

De personeelskosten zijn in het verslagjaar 8,2 miljoen euro lager dan begroot. Er is sprake geweest van een lichte stijging van het aantal medewerkers maar ook is er schaarste op de arbeidsmarkt waardoor niet alle vacatures zijn ingevuld. Daarnaast zijn de toekomstige verplichtingen lager uitgevallen als gevolg van een hogere disconteringsvoet. In de begroting was rekening gehouden met een grotere uitbreiding van het aantal medewerkers en een lager positief effect vanuit de personele voorzieningen.

Vergeleken met voorgaand jaar zijn de totale personeelskosten slechts licht hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door een beperkte CAO verhoging in 2022.

Een verdere toelichting is te vinden in paragraaf 11 ‘Personeelskosten’ en paragraaf 22 ‘Verplichtingen inzake personeelsbeloningen’ in de jaarrekening.