15. Materiële vaste activa

Overzicht verloop materiële vaste activa

(bedragen in € 1.000)

Gebouwen en terreinen

Verkeers-leidings-apparatuur

Overige bedrijfs-middelen

Activa in aanbouw

Totaal

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde

135.173

322.458

78.303

102.578

638.512

Cumulatieve afschrijvingen

-77.294

-255.195

-40.759

-

-373.248

Boekwaarde 1 januari 2021

57.879

67.263

37.544

102.578

265.264

Mutaties gedurende 2021

Investeringen

22

-

19

44.105

44.146

Desinvesteringen

-1.143

-1.837

-3.497

-

-6.477

Desinvesteringen cum afschrijvingen

1.079

1.799

3.497

-

6.375

Afschrijvingen

-2.994

-9.930

-5.576

-

-18.500

In gebruik genomen activa

1.544

10.177

3.504

-15.225

-

Saldo mutaties gedurende 2021

-1.492

209

-2.053

28.880

25.544

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde

135.596

330.798

78.329

131.458

676.181

Cumulatieve afschrijvingen

-79.209

-263.326

-42.838

-

-385.373

Boekwaarde 31 december 2021

56.387

67.472

35.491

131.458

290.808

Mutaties gedurende 2022

Investeringen

-

22

-

40.848

40.870

Desinvesteringen

-21

-768

-2.287

-

-3.076

Desinvesteringen cum afschrijvingen

13

582

2.251

-

2.846

Afschrijvingen

-3.023

-10.581

-5.740

-

-19.344

In gebruik genomen activa

555

8.649

5.376

-14.580

-

Saldo mutaties gedurende 2022

-2.476

-2.096

-400

26.268

21.296

Stand per 31 december 2022

Aanschafwaarde

136.130

338.701

81.418

157.726

713.975

Cumulatieve afschrijvingen

-82.219

-273.325

-46.327

-

-401.871

Boekwaarde per 31 december 2022

53.911

65.376

35.091

157.726

312.104

In verband met de toekomstige verwerving van materiële vaste activa zijn contractuele verplichtingen aangegaan, zoals nader is toegelicht onder toelichting 25 Niet in de balans opgenomen verplichtingen.  Op de materiële vaste activa zijn geen zekerheden aan derden verstrekt.

De geschatte gebruiksduur voor de huidige en vergelijkbare periodes is als volgt:

Materiële vaste activa

Component

Afschrijvingstermijn

Terreinen

Gebouwen en Terreinen

-

Gebouwen

Gebouwen en Terreinen

20-44 jaar

Verkeersleidingsapparatuur

Verkeersleidingsapparatuur

5-30 jaar

Installaties en machines

Overige Bedrijfsmiddelen

10-15 jaar

Transportmiddelen

Overige Bedrijfsmiddelen

5-10 jaar

Inventaris

Overige Bedrijfsmiddelen

10 jaar

IT-middelen

Overige Bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

Op terreinen en activa in aanbouw wordt niet afgeschreven. De overboeking van activa in aanbouw naar materiële vaste activa vindt plaats nadat het object operationeel in gebruik is genomen.

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduur en restwaarde worden jaarlijks geëvalueerd.

Schattingswijziging

De jaarlijkse evaluatie van de gebruiksduur van de activa heeft in 2022 geleid tot een aanpassing. Gedurende 2022 is verkeersleidingsapparatuur in gebruik genomen waarvan de verwachte levensduur 5 jaar is. Zodoende is de afschrijvingstermijn voor deze activa in die betreffende categorie aangepast naar een levensduur van minimaal vijf jaar. Dit was in het verleden minimaal acht jaar.

Buitengebruikstelling activa (desinvesteringen)

In 2022 zijn enkele activa buitengebruik gesteld; voornamelijk activa die zijn vervangen of verkocht. Het betreft met name ICT-apparatuur die is vervangen of niet meer in gebruik was. De resterende boekwaarde van de buitengebruik gestelde ICT-apparatuur is onder de afschrijvingslasten verantwoord als buitengebruikstellingen.

Activa in aanbouw

De activa in aanbouw worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Primaire verkeersleidingssysteem (iCas)

94.774

83.685

Civiel-militaire samenwerking

15.573

14.059

Overige verkeersleidingssystemen

19.264

9.089

RECAT - TBS

10.159

9.982

Outbound Planning

6.498

4.528

Centralised Base

6.453

5.986

ICT-onderwerpen

1.049

1.566

Vervanging TAR-1 / TAR Eelde door WAM

938

833

Overige werken

3.018

1.731

-

-

Totaal

157.726

131.459

In gebruik genomen activa (investeringen)

In 2022 is voor 14,5 miljoen euro aan activa in gebruik genomen. Dit betreft onder meer de activering van Modernisering ICT werkplek (vervanging kantoorlaptops), de TWR SIM in Polaris, de vervanging van ILS 36R, AMAN releases 2022, het Monitoring & Control System en de vervanging van de CCIS Server.

Geactiveerde rente

In 2022 bedraagt de geactiveerde rente 629 duizend euro (2021: 202 duizend euro). Dit komt neer op een gemiddelde kapitaalkostenvoet van 0,93 procent (2021: 0,07 procent) voor generiek gefinancierde investeringen. Daarnaast heeft LVNL voor een aantal investeringen specifieke financiering aangetrokken. Voor de ontwikkeling van het primaire luchtverkeersleidingssysteem zijn specifieke leningen afgesloten. De geactiveerde rente voor deze investeringen wordt separaat berekend op basis van de rentepercentages van de bijbehorende leningen.