Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(bedragen in € 1.000)

Toelichting

2022

2021

Voortgezette activiteiten

Omzet

9

212.233

122.548

Overige opbrengsten

10

22.742

23.736

Bedrijfsopbrengsten

234.975

146.284

Personeelskosten

11

170.752

169.524

Afschrijvingen

12

23.674

22.620

Algemene kosten

13

63.339

51.596

Bedrijfslasten

257.765

243.740

Exploitatieresultaat

-22.790

-97.456

Financieringsbaten

14

-664

-324

Financieringslasten

14

2.174

1.106

Netto financieringslasten

1.510

782

Resultaat uit voortgezette activiteiten

-24.300

-98.238

Niet gerealiseerde resultaten

-

-

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over het boekjaar

-24.300

-98.238