17. Vorderingen

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Debiteuren

34.293

27.559

Vordering EUROCONTROL

142

3.883

Nog te ontvangen subsidie

20.796

25.003

Overige vorderingen

7.063

20

Overlopende activa

4.981

4.887

Kassiersfunctie EUROCONTROL

56.122

47.846

Totaal

123.397

109.198

Onder de post debiteuren is de positie opgenomen die LVNL heeft voor haar aandeel in de Nederlandse tarieven in de heffingszones en-route, terminal, NSAA en voor diensten aan derden. Het aandeel in de tarieven van EUROCONTROL en KNMI wordt afzonderlijk gepresenteerd, omdat LVNL een kassiersfunctie vervult en de risico’s op volume en kosten bij deze derde partijen liggen. Zie hiervoor toelichting 23 Handels- en overige schulden waar het nog af te dragen deel van de heffingen aan KNMI en NSA is opgenomen.

LVNL brengt 9,48 procent (2021: 9,67 procent) interest aan haar debiteuren en-route en terminal in rekening over de openstaande saldi die niet binnen de betalingstermijn van dertig dagen zijn voldaan. De debiteuren zijn op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

En-route

24.908

18.996

Terminal

11.435

10.005

NSAA

752

794

Overige

511

478

Af: voorziening voor oninbaarheid

-3.313

-2.714

Totaal

34.293

27.559

De voorziening voor oninbare vorderingen bedraagt 3,3 miljoen euro (2021: 2,7 miljoen euro). De voorziening is gevormd op basis van inschatting van het verwachte kredietrisico. In 2022 is voor een bedrag van 35 duizend euro (2021: 23 duizend euro) afgeboekt aan vorderingen.

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Stand per 1 januari

-2.714

-3.079

Onttrekkingen

58

23

Vrijval / Dotaties

-657

342

Stand per 31 december

-3.313

-2.714

De vordering EUROCONTROL is het gevolg van de door EUROCONTROL te veel opgevraagde contributie ten opzichte van de werkelijke kosten van het jaar. Deze post wordt in het volgende contributiejaar verrekend met de contributie over het betreffende jaar. Deze verrekening vindt dus niet plaats via de tariefbepaling, maar is een daadwerkelijke verrekening aan LVNL. De verrekening vanuit 2021 heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2022.

De post nog te ontvangen subsidie is het verschil tussen de verantwoorde subsidies en de vooruitontvangen subsidiebedragen. CINEA heeft een voorfinanciering verstrekt van veertig procent van het toegekende subsidiebedrag. Deze voorfinanciering wordt steeds voor een periode van twee jaar afgegeven. Het resterende deel ontvangt LVNL bij de definitieve toekenning van de subsidie na afloop van de subsidieperiode. Voor een verdere toelichting zie ook paragraaf 21 Vooruitontvangen baten.

De overige vorderingen bestaan voor 7 miljoen euro uit de vordering op de verzekeringsmaatschappij inzake de afwikkeling van twee lopende schadeclaims. In 2023 heeft de verzekeringsmaatschappij van LVNL overeenstemming bereikt met de vertegenwoordiger van KLM in de volgende twee lopende schadeclaims:

  • Op 13 februari 2019 vond een aanrijding plaats tussen een Boeing 747-406 (M) van KLM en een Boeing 787-9 van KLM. KLM stelde LVNL begin 2020 aansprakelijk voor de schade.

  • Op 9 juli 2019 vond een aanrijding plaats tussen een Airbus 320-200 van Easyjet en een Boeing 737-800 van KLM. KLM stelde LVNL in 2019 aansprakelijk voor de schade.

Er is overeengekomen om beide schadeclaims af te wikkelen voor in totaal 7 miljoen euro. LVNL is voor dergelijke schade verzekerd en heeft in eerdere jaren om die reden geen voorziening opgenomen. Nu duidelijkheid bestaat over de omvang van beide schadeclaims, wordt conform geldende wet- en regelgeving zowel een vordering op de verzekeringsmaatschappij als een schuld aan KLM verantwoord in de balans. De afwikkeling van de schadeclaim vindt volledig plaats via de verzekeringsmaatschappijen.

De overlopende activa zijn op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Licenties

3.922

3.898

Verzekeringspremie gebouwen en bedrijfsmiddelen

572

544

Overige posten

487

445

Totaal

4.981

4.887

Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van de overlopende activa.

LVNL beheert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de kassiersfunctie voor de financiering van het Nederlandse aandeel in de kosten van EUROCONTROL. EUROCONTROL is een intergouvernementele organisatie waarvoor de aangesloten lidstaten ieder kwartaal een contributie betalen als bijdrage in de jaarlijkse kosten. De kosten van EUROCONTROL zijn, net als de en-route kosten van LVNL, verwerkt in het en-route tarief. LVNL ontvangt dit EUROCONTROL aandeel in de en-route heffingen. Vanuit dit ontvangen EUROCONTROL aandeel in de en-route heffingen betaalt LVNL ieder kwartaal de contributie namens Nederland aan EUROCONTROL. Het beheer van deze EUROCONTROL ontvangsten en contributie betalingen is verwerkt in de kassiersfunctie EUROCONTROL op de balans van LVNL.

EUROCONTROL en MUAC, als onderdeel van EUROCONTROL, zijn gehouden aan hetzelfde Europese prestatiesturingsmechanisme als LVNL. Dat betekent dat het kosten- en volumerisico van toepassing is op specifieke organisatieonderdelen van EUROCONTROL. Dit leidt ertoe dat LVNL voor EUROCONTROL verrekeningseffecten die hieruit voortvloeien in de kassiersfunctie moet faciliteren. In de situatie waarin de Europese prestatiesturingsregeling niet toestaat dat er volledig wordt verrekend met de luchtruimgebruikers via de toekomstige tarieven, is het aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om voor LVNL te bepalen wat met deze positie moet worden gedaan.

Door de reisbeperkingen in 2020, 2021 en begin 2022 in reactie op de COVID-19-pandemie is er een aanzienlijke vordering ontstaan op de luchtvaartmaatschappijen. Deze vordering wordt vanaf 2023 verrekend met de luchtvaartmaatschappijen in zeven jaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat garant voor de financiering van deze vordering. De garantstelling is verwerkt in de rekening courant faciliteit van 275 miljoen euro.