Bezwaar en beroepsprocedures en juridische claims

Bezwaar- en beroepsprocedures

Het beroep tegen een in 2020 genomen rechtspositioneel besluit is in 2022 ingetrokken. Er zijn in het verslagjaar drie bezwaarprocedures geweest tegen besluiten van LVNL: twee op grond van de Wet open overheid (Woo) door dezelfde verzoeker en één op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle bezwaarschriften zijn binnen de termijn afgehandeld en ongegrond verklaard. Tegen de Woo-beslissingen is beroep bij de rechtbank ingesteld (behandeling 2023).

Juridische procedures en claims

Een voormalig werknemer claimt het intellectueel eigendomsrecht te hebben op software die door LVNL wordt gebruikt en heeft hierover een procedure aangespannen. In 2023 heeft LVNL met betrokkene een schikking getroffen. Verder heeft een medewerker hoger beroep ingediend tegen een rechterlijke uitspraak over de toepassing van de Individueel Keuzeverlofregeling (IKV) voor betrokkene. Daarnaast heeft een groep medewerkers aangekondigd rechtsmaatregelen te treffen naar aanleiding van een verschil van mening over het inroosteren van flexuren voor specifieke groepen operationele medewerkers.

  • Op 13 februari 2019 vond een aanrijding plaats tussen een Boeing 747-406 (M) van KLM en een Boeing 787-9 van KLM. KLM stelde LVNL begin 2020 aansprakelijk voor de schade.

  • Op 9 juli 2019 vond een aanrijding plaats tussen een Airbus 320-200 van Easyjet en een Boeing 737-800 van KLM. KLM stelde LVNL in 2019 aansprakelijk voor de schade.

Er is overeengekomen om beide schadeclaims af te wikkelen voor in totaal 7 miljoen euro. LVNL is voor dergelijke schade verzekerd en heeft in eerdere jaren om die reden geen voorziening opgenomen. Nu duidelijkheid bestaat over de omvang van beide schadeclaims, wordt conform geldende wet- en regelgeving zowel een vordering op de verzekeringsmaatschappij als een schuld aan KLM verantwoord in de balans. De afwikkeling van de schadeclaim vindt volledig plaats via de verzekeringsmaatschappijen.