Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(bedragen in € 1.000)

Toelichting

Bestemmings-fonds

Egalisatie-reserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Saldo per 1 januari 2021

48.766

22.264

-107.459

-36.429

Resultaatbestemming

-

-

-

-

Niet gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-98.238

-98.238

Saldo per 1 januari 2022

48.766

22.264

-205.697

-134.667

Resultaatbestemming

21.538

-227.235

205.697

-

Niet gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-24.300

-24.300

Saldo per 31 december 2022

19

70.304

-204.971

-24.300

-158.967