29. Gerelateerde partijen

De Staat der Nederlanden en de minister van Infrastructuur en Waterstaat

De Staat der Nederlanden is verantwoordelijk voor de wetgeving voor het verlenen van luchtverkeersdiensten. Uit artikel 5.14, lid 1, van de Wet luchtvaart blijkt dat binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam luchtverkeersdiensten kunnen worden verleend door: a) LVNL en b) de minister van Defensie. Uit artikel 5.14, lid 2, van de Wet luchtvaart blijkt dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Defensie samen bepalen welke instanties luchtverkeersdiensten mogen verlenen.

Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt jaarlijks bepaald welk deel LVNL ontvangt vanuit de verrekeningen EUROCONTROL en hoe LVNL deze moet bestemmen.

Voor 2022 is deze als volgt bepaald:

(bedragen in € 1.000)

Verrekeningen EUROCONTROL

11.282

af:

Vergoeding vrijgestelde vluchten

-3.530

Vergoeding VFR

-643

Airspace management function

-440

Vergoeding Bonaire

-420

Bijdrage NL aan solidariteitsfonds Oekraïne en Moldavië

-1.123

-6.155

Vrij besteedbare deel verrekeningen EUROCONTROL 2022

5.127

Omdat de luchthaven Lelystad nog niet in gebruik is en de dienstverlening daarom niet kan worden verrekend in de tarieven heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het deel ter hoogte van de gemaakte kosten, zijnde 4,5 miljoen euro in het jaar 2022 (4,3 miljoen euro in 2021) van de verrekeningen EUROCONTROL te gebruiken voor compensatie van de ontwikkelkosten en exploitatiekosten voor deze luchthaven. Als gevolg van de oorlog is voor Oekraïne en Moldavië een fonds opgericht om kosten te compenseren. LVNL heeft in 2022 vanuit de verrekening EUROCONTROL 1,2 miljoen euro bij aan dit fonds bijgedragen. Het resterende deel van 611 duizend euro komt ten bate van het bestemmingsfonds terminal.

Ontvangen bijdragen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In 2022 heeft LVNL voor een aantal specifieke thema’s een bijdrage ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Besteding dient plaats te vinden aan het specifieke doel. Tot op heden heeft voornamelijk inventarisatie plaatsgevonden. Daarnaast is begin 2023 de definitieve bijdragebrief voor de ‘Uitvoering verkenning impact onbemande luchtvaart’ ontvangen.

Doelstelling van de bijdrage

Bedrag

Besteed t/m 31 december 2022

Verbetering informatiehuishouding

275.000

Nog geen besteding. In afwachting van definitief bestedingsplan.

D-AIM implementatie voor onbemande luchtvaartuigen

266.219

Er is 180.212 euro besteed.

Uitvoering verkenning impact onbemande luchtvaart

550.000

Nog geen besteding. Definitieve bijdragebrief begin 2023 ontvangen.

Werk aan Uitvoering versterking informatievoorziening

300.000

In 2022 is hiervoor door Stichting Bas 86.000 euro aan kosten gemaakt.

Joint ventures

LVNL heeft belangen in een tweetal joint ventures waarin LVNL gezamenlijke zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid.

Stichting KDC (Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol). Deze stichting heeft als doel het ontwikkelen en integreren van kennis om te komen tot oplossingen die het mogelijk maken de positie van de luchtvaart in Nederland in het algemeen en de Mainportpositie van Amsterdam Airport Schiphol in Europa in het bijzonder, zeker te stellen en uit te bouwen. In deze stichting nemen naast LVNL ook Schiphol Nederland B.V. en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij deel.

Stichting Bas (Bewonersaanspreekpunt Schiphol). Deze stichting is opgericht door LVNL en Schiphol Nederland B.V. met als doel de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over luchtvaartactiviteiten die op en in de omgeving van Amsterdam Airport Schiphol plaatsvinden, het geven van informatie daarover en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Naam

Plaats van vestiging

Direct/indirect belang

Stichting KDC

Schiphol

33 procent

Stichting Bas

Schiphol

50 procent

Deze joint ventures worden gewaardeerd volgens de netto-vermogenswaardemethode. Voor 2022 en 2021 is de nettovermogenswaarde van deze joint ventures gelijkgesteld aan 0 euro.

Voor beide stichtingen heeft LVNL geen oprichtingskapitaal gestort. De kosten van de door deze stichtingen verrichte diensten zijn opgenomen onder de algemene kosten in de exploitatierekening.

In 2022 bedragen de kosten voor Stichting KDC 53 duizend euro (2021: 63 duizend euro) en voor Stichting Bas 270 duizend euro (2020: 278 duizend euro).

Topfunctionarissen

Voor informatie over transacties met de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht verwijzen wij naar toelichting 30. Er zijn met het bestuur en de raad van toezicht als gerelateerde partijen in 2022 geen andere transacties geweest dan salarissen en de verstrekte vergoedingen genoemd in de toelichting.