Belangrijkste activiteiten voor verbetering

Voor de verdere verbetering van de veiligheid besteden wij voortdurend aandacht aan de ontwikkeling van onze systemen en procedures en de bekwaamheden van onze medewerkers. Wij doen dit op basis van geleerde lessen uit ons eigen veiligheidsmanagementsysteem, het sectorbrede integrale veiligheidsmanagementsysteem, aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en eisen gesteld door de wet- en regelgevers, de toezichthouder en klanten. Maar ook vanuit proactieve analyse van veranderingen en inzichten uit veiligheidsanalyses.  

De belangrijkste activiteiten in het verslagjaar:

  • LVNL blijft zich inzetten voor beheersing van de ernst en het aantal airspace infringements. Ook internationaal is hier veel aandacht voor. LVNL neemt deel aan de nationale taskforce die aantal, ernst en duur van luchtruimschendingen probeert te beheersen. Sommige daaruit voortkomende maatregelen hebben positief gewerkt, maar andere maatregelen werken nog niet voldoende. Verder wordt vanuit het onderzoek naar gemelde luchtruimschendingen contact gezocht met de gezagvoerder van het bewuste toestel om enerzijds meer grip te krijgen op achterliggende oorzaken en anderzijds het bewustzijn bij piloten te vergroten. Door de COVID-19-pandemie was het fysiek bezoeken van vliegclubs voor de roadshow airspace infringements niet mogelijk. LVNL maakte speciaal voor Lelystad Airport een animatie voor vliegers (te vinden op: https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/animaties-voor-vliegers-overzicht). LVNL ging in het verslagjaar in gesprek met de Inspectie Leefomgeving en Transport voor meer nadruk op handhaving door het bevoegd gezag, om zo te proberen het risico te verminderen. De nationale taskforce voert ook nieuwe maatregelen in.

  • Onder leiding van het Schiphol Runway Safety Team werd een uitgebreid awareness-programma voor het voorkomen van runway incursions gehouden. Hiervoor werd informatie van EUROCONTROL gebruikt. Het awareness-programma bestond onder andere uit een chief-pilots bijeenkomst, een door LVNL georganiseerde bijeenkomst met de chef-vliegers van de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen, het aanschrijven van alle station managers op Schiphol en de ontwikkeling van een speciale animatie voor vliegers en luchtverkeersleiders (te vinden op: https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/animaties-voor-vliegers-overzicht). Deze werd ook internationaal gedeeld.

  • In 2022 is het Ground Movement Safety Team (GMST) als werkgroep onder het Integral Safety Management System (ISMS) verdergegaan. Het GMST is een expertgroep die zich richt op het voorkomen en reduceren van de ernst van voorvallen op de platforms en taxibanen op de luchthaven Schiphol. Het GMST identificeert risico’s en stelt verbeteringen voor om deze risico’s te beheersen. In dit samenwerkingsverband nemen naast LVNL diverse luchtvaartmaatschappijen, grondafhandelaren en de luchthaven Schiphol deel. De voorzitter is een LVNL Unit Manager die ook Tower Approach verkeersleider is.

  • Binnen LVNL is een aantal safety-aanbevelingen gedaan in het verslagjaar, onder andere:

    • Aanpassingen aan de standaard vertrekroutes vanaf Schiphol wat betreft de vliegbaarheid voor alle verkeer.

    • Reduceren van snelheidsverschillen van vertrekkend verkeer direct na de start.

    • Verdere bewustwording bij de verkeersleiders voor het voorkomen en snel detecteren van afwijkingen van de vertrekroute.