Klachtafhandeling

LVNL behandelt aan haar gerichte, schriftelijke klachten van externen af, conform hoofdstuk 9 ‘klachtbehandeling’ van de Algemene wet bestuursrecht. Klachten moeten binnen een termijn van zes weken worden afgehandeld. Er kan eenmaal een uitstel van vier weken worden gemeld.

Aantal nog niet afgehandelde klachten uit 2021 of eerder

6

Aantal binnengekomen klachten in 2022 (2021: 98)

45

Totaal aantal te behandelen klachten in 2022

51

Aantal afgehandelde klachten uit 2021 of eerder

6

Aantal afgehandelde klachten uit 2022

43

Totaal aantal afgehandelde klachten

49

Aantal nog niet afgehandelde klachten op 31 december 2022

2

Klachtafhandeling in 2022

Aard en onderzoek van de klachten

LVNL heeft in 2022 in totaal 45 klachten ontvangen en in behandeling genomen. Van de in 2022 binnengekomen klachten hadden veertien klachten (31 procent) betrekking op geluid en waren zeventien klachten (38 procent) gebaseerd op route- en baangebruik. De overige veertien klachten (31 procent) waren divers van aard.

Als klachten betrekking hebben op situaties die buiten de (directe) verantwoordelijkheid van LVNL vallen, stuurt LVNL deze door naar de betrokken instanties. De indieners worden daarvan op de hoogte gesteld. Als informatie te vinden is op de website, worden zij daarnaartoe doorverwezen. In 2022 werden 22 van de 45 klachten – meestal voor extra informatie – doorverwezen naar een andere instantie of website, in een aantal gevallen naar meerdere instanties of websites.

LVNL is samen met Schiphol in 2007 Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gestart. BAS is het informatieloket voor de omgeving en het meldpunt voor hindermeldingen. BAS informeert omwonenden en andere betrokkenen over het vliegverkeer van en naar Schiphol. In 2022 werkte het team van BAS aan de optimalisatie van de website bezoekbas.nl. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke en informatieve website. Met deze optimalisatie verwacht team BAS haar bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Instantie of informatiebron

Aantal doorverwijzingen

LVNL website

7

Defensie

1

Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas)

16

Stichting Leefomgeving

1

Website minderhinderschiphol.nl

7

Artikel in Het Parool

1

Schiphol

1

ILT

1

Website Omgevingsinfoschiphol.nl

2

KNMI

1

Website “Luchtvaart in de Toekomst”

2

Totaal

40

Doorverwijzingen van klachten in 2022

De in 2022 ingediende klachten betroffen overigens vliegverkeer dat zich volledig aan de door de overheid gestelde regels hield voor route- en baangebruik en op een veilige manier werd afgehandeld.

Aan de indieners van klachten is met name uitleg gegeven over deze regels, de wijze waarop route- en baangebruik tot stand komt en de criteria die worden gehanteerd.