Trends

Trends in serious en major voorvallen per 100.000 vluchten van 2017 tot en met 2021.

De trend van het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde van het aantal ernstige voorvallen - ‘serious’ en ‘major’, de twee hoogste categorieën - per honderdduizend vliegbewegingen, is het aantal voorvallen eind 2021 ten opzichte van eind 2020 met name in het flightproces (FLT-proces) toegenomen. Het gebruik van deze indicator is internationaal algemeen erkend, omdat ernstige voorvallen een betere meldingsbetrouwbaarheid hebben. In de figuur hierboven zijn de gemelde voorvallen genormaliseerd voor het aantal vluchten.

De daling in de trendlijn van het flightproces vanaf het eerste kwartaal van 2018 tot eind 2019 is grotendeels te verklaren door een afname in het aantal ‘serious’ en ‘major’ voorvallen in de categorie ‘separatie van twee IFR-vluchten onder controle bij Schiphol Tower/Approach’. Deze trendlijn per honderdduizend vluchten was constant voor 2020 en is in 2021 weer toegenomen. De oplopende trend in de eerste helft van 2021 is mede het gevolg van een minder grote afname in het aantal vliegbewegingen op Schiphol in vergelijking met het begin van de COVID-pandemie in 2020, waarin nauwelijks ‘serious’ en ‘major’ voorvallen plaatsvonden. Een andere oorzaak van de oplopende trend is de toevoeging van Lelystad Airport aan de LVNL-operatie sinds november 2019 en de significante toename van het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde door lesvluchten sinds medio 2020. Dit geeft een structurele verhoging van het totaal aantal ‘serious’ en ‘major’ voorvallen. Zoals eerder beschreven zijn er in 2021 geen voorvallen in de categorie ‘serious’ geweest. De trendontwikkeling in 2021 wordt daarom in het geheel bepaald door de minder ernstige categorie ‘major’.

In het grondproces (GND-proces) is de trendlijn in het verslagjaar stabiel. Hier is, naast de toename van het aantal vluchten, het effect zichtbaar van de inspanningen van LVNL en haar ketenpartners gericht op het verbeteren van de veiligheid in het grondproces. Een aantal maatregelen is in gang gezet om een verdere verlaging van het aantal voorvallen te bereiken.