27. Toelichting op het kasstroomoverzicht

Netto-kasstroom uit operationele activiteiten

In 2021 genereert LVNL een netto-kasstroom uit operationele activiteiten van 110 miljoen euro negatief (2020: 158 miljoen euro negatief). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename in de ontvangsten door een hoger verkeersvolume ten opzichte van 2020. 

Gedurende 2020 was er een uitstelregeling op het gebied van betaling van heffingen. De uitgestelde vorderingen zijn in 2021 betaald door de airlines. De lagere leveranciersuitgaven corresponderen met de afgenomen algemene kosten. Door betaling van heffingen uit 2020 zijn ook de ontvangsten van airlines voor derden toegenomen in 2021. Per saldo is hierdoor sprake van een licht gedaalde kasstroom vanuit de kassiersfunctie.

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringen is gedaald ten opzichte van vorig jaar; 44,1 miljoen euro (2020: 49,7 miljoen euro). In 2021 is de kasstroom uit investeringsactiviteiten in belangrijke mate bepaald door bestedingen aan de ontwikkeling van het luchtverkeersleidingssysteem iCAS, RECAT – TBS en de ILS vervangingen. Voor een toelichting op de lopende projecten zie de toelichting in paragraaf 15 Materiële vaste activa.

Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten

In 2021 heeft LVNL zeven nieuwe leningen opgenomen met een totale waarde van 56,4 miljoen euro. De leningen hebben voornamelijk betrekking op iCAS. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is lager dan in 2020.