Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(bedragen in € 1.000)

Toelichting

2021

2020

Voortgezette activiteiten

Omzet

9

122.548

110.911

Overige opbrengsten

10

23.736

40.307

Bedrijfsopbrengsten

146.284

151.218

Personeelskosten

11

169.524

169.495

Afschrijvingen

12

22.620

23.602

Algemene kosten

13

51.596

64.540

Bedrijfslasten

243.740

257.637

Exploitatieresultaat

-97.456

-106.419

Financieringsbaten

14

-324

-55

Financieringslasten

14

1.106

1.095

Netto financieringslasten

782

1.040

Resultaat uit voortgezette activiteiten

-98.238

-107.459

Niet gerealiseerde resultaten

-

-

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over het boekjaar

-98.238

-107.459