15. Materiële vaste activa

Overzicht verloop materiële vaste activa

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is op 31 december als volgt samengesteld:

(bedragen in € 1.000)

Gebouwen en terreinen

Verkeers-leidings-apparatuur

Overige bedrijfs-middelen

Activa in aanbouw

Totaal

Stand per 1 januari 2020

Aanschafwaarde

133.811

318.176

72.475

65.116

589.578

Cumulatieve afschrijvingen

-74.593

-244.729

-35.123

-

-354.445

Boekwaarde 1 januari 2020

59.218

73.447

37.352

65.116

235.133

Mutaties gedurende 2020

Investeringen

-

94

-

49.798

49.892

Desinvesteringen

-501

-

-457

-

-958

Desinvesteringen cum afschrijvingen

440

-

457

-

897

Afschrijvingen

-3.141

-10.466

-6.093

-

-19.700

In gebruik genomen activa

1.863

4.188

6.285

-12.336

-

Saldo mutaties gedurende 2020

-1.339

-6.184

192

37.462

30.131

Stand per 31 december 2020

Aanschafwaarde

135.173

322.458

78.303

102.578

638.512

Cumulatieve afschrijvingen

-77.294

-255.195

-40.759

-

-373.248

Boekwaarde 31 december 2020

57.879

67.263

37.544

102.578

265.264

Mutaties gedurende 2021

Investeringen

22

-

19

44.105

44.146

Desinvesteringen

-1.143

-1.837

-3.497

-

-6.477

Desinvesteringen cum afschrijvingen

1.079

1.799

3.497

-

6.375

Afschrijvingen

-2.994

-9.930

-5.576

-

-18.500

In gebruik genomen activa

1.544

10.177

3.504

-15.225

-

Saldo mutaties gedurende 2021

-1.492

209

-2.053

28.880

25.544

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde

135.596

330.798

78.329

131.458

676.181

Cumulatieve afschrijvingen

-79.209

-263.326

-42.838

-

-385.373

Boekwaarde per 31 december 2021

56.387

67.472

35.491

131.458

290.808

In verband met de toekomstige verwerving van materiële vaste activa zijn contractuele verplichtingen aangegaan, zoals nader is toegelicht onder toelichting 25 Niet in de balans opgenomen verplichtingen. Op de materiële vaste activa zijn geen zekerheden aan derden verstrekt.

De geschatte gebruiksduur voor de huidige en vergelijkbare periodes is als volgt:

Materiële vaste activa

Component

Afschrijvingstermijn

Terreinen

Gebouwen en Terreinen

-

Gebouwen

Gebouwen en Terreinen

20-44 jaar

Verkeersleidingsapparatuur

Verkeersleidingsapparatuur

8-30 jaar

Installaties en machines

Overige Bedrijfsmiddelen

10-15 jaar

Transportmiddelen

Overige Bedrijfsmiddelen

5-10 jaar

Inventaris

Overige Bedrijfsmiddelen

10 jaar

IT-middelen

Overige Bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

Op terreinen en activa in aanbouw wordt niet afgeschreven. De overboeking van activa in aanbouw naar materiële vaste activa vindt plaats nadat het object operationeel in gebruik is genomen.

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduur en restwaarde worden jaarlijks geëvalueerd.

Schattingswijziging

De jaarlijkse evaluatie van de gebruiksduur van de activa heeft in 2021 geleid tot een aanpassing. Gedurende 2021 is verkeersleidingsapparatuur in gebruik genomen waarvan de verwachte levensduur 30 jaar is. Zodoende is de afschrijvingstermijn voor deze activa in die betreffende categorie aangepast naar een levensduur van maximaal dertig jaar. Dit was in het verleden maximaal twintig jaar.

Buitengebruikstelling activa (desinvesteringen)

In 2021 zijn enkele activa buitengebruik gesteld; voornamelijk activa die zijn vervangen of verkocht. Het betreft met name gebouwinstallaties die zijn vervangen of niet meer in gebruik waren. De resterende boekwaarde van de buitengebruik gestelde gebouwinstallaties is onder de afschrijvingslasten verantwoord als buitengebruikstellingen.

Activa in aanbouw

De activa in aanbouw worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Primaire verkeersleidingssysteem (iCas)

83.685

68.001

Civiel-militaire samenwerking

14.059

10.323

Overige verkeersleidingssystemen

9.089

8.604

RECAT - TBS

9.982

6.944

Outbound Planning

4.528

3.142

Centralised Base

5.986

2.985

ICT-onderwerpen

1.566

857

Vervanging TAR-1 / TAR Eelde door WAM

833

235

Arrival Managementsysteem (AMAN)

-

679

Overige werken

1.731

808

-

-

Totaal

131.459

102.579

In gebruik genomen activa (investeringen)

In 2021 is een aantal activa in gebruik genomen waaronder de nieuwe ILS SPL 06 en ILS SPL 18R. Daarnaast is de VOR/DME installatie op Schiphol vervangen en is AMAN in gebruik genomen.

Geactiveerde rente

In 2021 bedraagt de geactiveerde rente 202 duizend euro (2020: 216 duizend euro). Dit komt neer op een gemiddelde kapitaalkostenvoet van 0,07 procent (2020: 0,17 procent) voor generiek gefinancierde investeringen. Daarnaast heeft LVNL voor een aantal investeringen specifieke financiering aangetrokken. Voor de ontwikkeling van het primaire luchtverkeersleidingssysteem zijn specifieke leningen afgesloten. De geactiveerde rente voor deze investeringen wordt separaat berekend op basis van de rentepercentages van de bijbehorende leningen.