18. Geldmiddelen en kasequivalenten

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Rekening-courant Ministerie van Financiën

-221.373

-131.473

Bank

-

-

Kas

1

1

Totaal

-221.372

-131.472

In 2021 is de liquide middelen positie van LVNL wederom fors afgenomen. De rekening-courant limiet bij het ministerie van Financiën is gedurende 2021 verruimd naar 275 miljoen euro (2020: 165 miljoen euro). De aangewende liquide middelen zijn gestegen met 89,9 miljoen euro gedurende het boekjaar naar een negatief saldo van 221,4 miljoen euro (zie ook toelichting 27 op het kasstroomoverzicht).

Gedurende het jaar 2021 was het rentepercentage 0,0 procent. Deze rekening-courant faciliteit is op basis van het langdurige karakter van deze positie verantwoord onder de langlopende verplichtingen.

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van LVNL.

De nominale waarde van bovengenoemde bedragen is nagenoeg gelijk aan de reële waarde.