21. Vooruitontvangen baten

De vooruitontvangen baten zijn op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Langlopende verplichtingen

Activa in aanbouw

22.972

20.285

Subsidie

26.037

21.106

Totaal

49.009

41.391

Kortlopende verplichtingen

Activa in aanbouw

1.142

978

Subsidie

6.895

6.937

Totaal

8.037

7.915

Totaal

57.046

49.306

Activa in aanbouw - vooruitontvangen

Onder de vooruitontvangen bedragen zijn ontvangsten opgenomen op investeringen door Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en vanuit het ministerie van Defensie.

De vooruitontvangen bedragen van NOGEPA hebben betrekking op het verbeteren van de veiligheid van burgerhelikopteroperaties in de NSAA. Met deze bedragen kon het exploitatierisico voor LVNL worden beperkt en kon een extreem sterke stijging van de tarieven worden voorkomen. Per 31 december 2021 is deze bijdrage 1,1 miljoen euro (31 december 2020: 1,2 miljoen euro).

Voor de ontwikkeling van de civiel-militaire samenwerking ontvangt LVNL een bijdrage in de kosten vanuit het ministerie van Defensie.

In 2021 heeft LVNL aan Defensie een extra bijdrage gevraagd voor de investeringen die LVNL heeft gedaan voor het voice communicatiesysteem van 4,1 miljoen euro (2020: 1,5 miljoen euro bijdrage). Een deel is verantwoord onder de overige opbrengsten voor de gemaakte exploitatiekosten in 2021. Per 31 december is de vooruitontvangen bijdrage 6,8 miljoen euro (31 december 2020: 3,1 miljoen euro).

In 2019 is Polaris in gebruik genomen. Vanaf december 2019 valt een deel van het vooruitontvangen bedrag met betrekking tot Polaris vrij ter dekking van de afschrijvingskosten. Per 31 december is de vooruitontvangen bijdrage 10,6 miljoen euro (31 december 2020: 11,3 miljoen euro).

Voor het verkeersleidingssysteem iCAS is de verwachting dat de vrijval hiervan zal plaatsvinden vanaf 2024. Per 31 december is de vooruitontvangen bijdrage 5,6 miljoen euro (31 december 2020: 5,7 miljoen euro).

Eind 2021 bedraagt de vooruitontvangen bijdrage in totaal 24,1 miljoen euro (2020 21,3 miljoen euro).

Subsidies – vooruitontvangen

LVNL heeft onder andere subsidies toegekend gekregen uit hoofde van Europese investeringspremieregelingen in vaste activa vanuit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Deze subsidies worden beschikbaar gesteld door CINEA.

LVNL heeft hiervoor een (verwachte) bijdrage vanuit de subsidie verantwoord van 73,9 miljoen euro. Hiervan heeft 37,8 miljoen euro (2020: 33,4 miljoen euro) betrekking op gemaakte kosten verantwoord onder de activa in aanbouw. Deze subsidie valt vrij als het actief operationeel in gebruik wordt genomen. De jaarlijkse vrijval wordt bepaald op basis van de levensduur van het actief. De subsidie vanuit CINEA is in 2021 voor het deel van de gemaakte exploitatiekosten op de projecten direct verantwoord in het resultaat onder de overige opbrengsten en bedraagt voor t miljoen euro (2020 8,3 miljoen euro).

Daarnaast heeft LVNL voorfinanciering ontvangen vanuit CINEA.