14. Financieringsbaten en -lasten

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Rentebaten

-122

-55

Koersverschillen

-

-13

Geactiveerde rente op activa in aanbouw

-202

-216

Financieringsbaten

-324

-284

Rentelasten

696

871

Koersverschillen

27

-

Rente voorzieningen personeelsbeloningen

153

208

Rente leaseverplichtingen

216

231

Bankkosten

14

14

Financieringslasten

1.106

1.324

Netto financieringslasten

782

1.040

De netto financieringslasten zijn in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. De rentelasten op nieuw afgesloten leningen kennen een lagere rente dan in het verleden afgesloten leningen waarop wordt afgelost.