11. Personeelskosten

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Korte termijn personeelsbeloningen

129.982

130.116

Vergoedingen na uitdiensttreding

36.258

33.026

Andere lange termijn personeelsbeloningen

2

2.976

Overige personeelskosten

3.282

3.377

Totaal

169.524

169.495

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Salarissen

118.313

119.275

Sociale lasten

11.669

10.841

Totaal

129.982

130.116

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Pensioenlasten

20.133

18.792

Pensioenlasten FLNA/IKV uit lopende exploitatie

16.125

14.293

Pensioenlasten FLNA/IKV via voorziening Regio

-

-59

Totaal

36.258

33.026

Op totaalniveau zijn de personeelskosten nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar. In 2021 heeft er geen cao verhoging plaatsgevonden conform de cao 2020. De stijgende kosten door jaarlijkse verhogingen en toename van het aantal fte worden gecompenseerd door een eenmalige toepassing van de COVID-korting gedurende 2021. Per saldo is er daarmee sprake van lagere gemiddelde kosten per medewerker die worden gecompenseerd door een stijging van het aantal fte. De sociale lasten zijn gestegen door een toenemend aantal FTE en een stijging van diverse premies in 2021 ten opzichte van 2020.

De pensioenlasten zijn gestegen door zowel een toename in het aantal fte als door een stijging van 1 procent van de pensioenpremie in 2021 ten opzichte van 2020. Daarnaast zijn de kosten voor FLNA/IKV met 1,9 miljoen euro gestegen doordat de populatie binnen deze categorie is toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar.

De vergoedingen na uitdiensttreding bestaan uit de:

  • Af te dragen pensioenpremie aan het ABP voor actieve en niet-actieve personeelsleden.

  • Vergoedingen die LVNL betaalt aan de FLNA/IKV-gerechtigden die in het boekjaar gebruikmaken van de FLNA/IKV-regeling (niet-actief personeel) voor zover deze rechten niet zijn afgefinancierd.

  • Jaarlijkse dotatie aan/vrijval van de voorziening FLNA/IKV Regio.

De dekkingsgraad en grondslag van het ABP zijn vermeld in onderstaande tabel:

ABP

2021

2020

Dekkingsgraad

110,2%

93,5%

Grondslag

actuele marktrente

actuele marktrente

Peildatum

31 december 2021

31 december 2020

De verhoging van de pensioenpremie in 2021 met 1% door ABP is mede het gevolg van de lage dekkingsgraad bij het pensioenfonds eind 2020. Inmiddels is de dekkingsgraad gestegen als gevolg van aantrekkende rente.

Onder de andere lange termijn personeelsbeloningen worden de kosten voor de ambtsjubileumuitkeringen verantwoord. De kosten bestaan uit de vrijval aan de voorziening voor ambtsjubilea door de bijgestelde loonontwikkeling voor de komende jaren (400 duizend euro) en een positief resultaat als gevolg van een hogere disconteringsvoet ultimo 2021 (1,3 miljoen euro). Deze positieve resultaten worden gecompenseerd door een aangepaste schatting voor carrièrekansen (240 duizend euro) en de kosten voor de reguliere opbouw van de voorziening (1,3 miljoen euro) en enkele overige componenten. Per saldo is er ultimo 2021 sprake van een last van 155 duizend euro. Hiervan wordt 153 duizend euro onder de rentelasten verantwoord. Voor een verdere toelichting zie toelichting 22 Verplichtingen inzake personeelsbeloningen.

Onder de overige personeelskosten worden onder andere de vergoedingen voor reiskosten woon-/ werkverkeer verantwoord. Daarnaast worden kosten verantwoord voortkomend uit dotaties aan de overige personele voorzieningen. Deze kosten zijn in lijn met voorgaand jaar.

Bezetting ultimo 2021

Het aantal medewerkers van LVNL bedroeg op 31 december 2021, op basis van fulltime equivalenten (38 uur) 1.056 fte (2020: 1.023 fte). Het totaal inclusief FLNA/IKV, in opleiding en overig bedroeg 1.182 fte (2020: 1.149 fte). Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland.