16. Gebruiksrechten en leaseverplichtingen

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Gebruiksrechten

56.569

57.425

Leaseverplichtingen

49.224

49.704

De post gebruiksrechten bestaat met name uit het erfpachtcontract voor de verkeerstoren Schiphol en overige erfpachtovereenkomsten voor onder meer radar- en trainingscentrum Polaris en Lelystad Airport. In 2021 zijn er enkele nieuwe contracten afgesloten. Er zijn geen contracten die op basis van een contractduur korter dan één jaar of met een beperkte waarde (zogenaamde low-value activa) niet zijn verantwoord als gebruiksrecht ultimo 2021.

Het verschil tussen de gebruiksrechten en de leaseverplichting wordt veroorzaakt door de gewaardeerde gebruiksrechten Polaris (5,4 miljoen euro) en Lelystad (2,0 miljoen euro). Beide gebruiksrechten kennen geen leaseverplichting.

Het verloopoverzicht van de gebruiksrechten is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

Gebouwen / Terreinen

Inventaris

Totaal

Stand per 1 januari 2020

Aanschafwaarde

56.446

6.424

62.870

Cumulatieve afschrijvingen

-1.827

-1.382

-3.209

Boekwaarde 1 januari 2020

54.619

5.042

59.661

Mutaties gedurende 2020

-

-

-

Nieuwe contracten

-

-

-

Herwaarderingen

1.171

556

1.727

Aanschafwaarde desinvesteringen

-

-251

-251

Desinvesteringen cum afschrijvingen

-

129

129

Afschrijvingen

-2.165

-1.676

-3.841

Saldo mutaties gedurende 2020

-994

-1.242

-2.236

Stand per 31 december 2020

-

-

-

Aanschafwaarde

57.617

6.729

64.346

Cumulatieve afschrijvingen

-3.992

-2.929

-6.921

Boekwaarde 31 december 2020

53.625

3.800

57.425

Mutaties gedurende 2021

Nieuwe contracten

-

172

172

Herwaarderingen

1.621

1.368

2.989

Aanschafwaarde desinvesteringen

-

-

-

Desinvesteringen cum afschrijvingen

-

-

-

Afschrijvingen

-2.232

-1.785

-4.017

Saldo mutaties gedurende 2021

-611

-245

-856

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde

59.238

8.269

67.507

Cumulatieve afschrijvingen

-6.224

-4.714

-10.938

Boekwaarde 31 december 2021

53.014

3.555

56.569

Het verloopoverzicht van de leaseverplichting is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

Gebouwen / Terreinen

Inventaris

Totaal

Stand per 1 januari 2020

48.911

2.641

51.552

Mutaties gedurende 2020

Nieuwe verplichting

-

-

-

Betaling huur / lease

-2.230

-1.453

-3.683

Toevoeging rente

396

-

396

Herwaarderingen

990

572

1.562

Beëindiging leasecontract

-

-123

-123

Saldo mutaties gedurende 2020

-844

-1.004

-1.848

Stand per 31 december 2020

48.067

1.637

49.704

Mutaties gedurende 2021

Nieuwe verplichting

-

172

172

Betaling huur / lease

-2.295

-1.561

-3.856

Toevoeging rente

391

-

391

Herwaarderingen

1.444

1.369

2.813

Saldo mutaties gedurende 2021

-460

-20

-480

Stand per 31 december 2021

47.607

1.617

49.224

De leaseverplichting bedraagt ultimo 2021 in totaal 49,2 miljoen euro. Het kortlopende deel van de verplichting bedraagt 3,9 miljoen euro.

De herwaardering van het gebruiksrecht en de leaseverplichting is het gevolg van aanpassingen op bestaande contracten. Tussen de herwaardering van het gebruiksrecht en de leaseverplichting zit een verschil van 0,2 miljoen euro (2020: 0,2 miljoen euro), hetgeen veroorzaakt wordt door rentekosten vanuit erfpachtcontracten op Schiphol-Oost.

Onder de algemene kosten (zie toelichting 13) is een bedrag van 3,8 miljoen euro (2020: 3,2 miljoen euro) opgenomen aan kosten gebruikersrechten. Dit bedrag bestaat uit:

  • Kortlopende licentiecontracten (1,0 miljoen euro). Deze licentiecontracten hebben een kortere duur dan 12 maanden en worden niet gewaardeerd volgens IFRS 16.

  • Huurlijnen en huur van radiospectrum (0,7 miljoen euro). Hiervan heeft LVNL niet het unieke gebruiksrecht. In beide gevallen is de leverancier verantwoordelijk voor het functioneren van de huurlijnen dan wel radiofrequenties.