Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt 134,6 miljoen euro negatief als gevolg van het negatieve resultaat over 2021 (98,1 miljoen euro) en voorgaand jaar (107,5 miljoen euro). 

De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft er toe geleid dat het goedkeuringsproces van de EU prestatieplannen is stopgezet en dat in november 2021 nieuwe prestatieplannen zijn ingediend. De eerder ingediende prestatieplannen voor de derde referentieperiode zijn niet meer bruikbaar omdat de aannames en uitgangspunten te veel afwijken van de huidige situatie in de luchtvaart. Er is ook aanvullende prestatiesturingsregelgeving opgesteld door de Europese Commissie om onder andere de prestatiedoelstellingen aan te passen aan de gewijzigde situatie en de gevolgen van de risicodeling dragelijker te maken voor de luchtvaartmaatschappijen door een verspreiding over meerdere jaren mogelijk te maken. De onzekere verkeersontwikkeling en het ontbreken van goedgekeurde prestatiedoelstellingen zorgen voor onvoldoende grondslag om een goede inschatting van de risicodeling te kunnen maken. Deze risicodeling is bepalend voor de resultaatbestemming naar het bestemmingsfonds en de egalisatiereserve. Om deze reden stelt LVNL, in afstemming met het ministerie, de jaarrekening op voor resultaatbestemming voor de resultaten van boekjaar 2021 én 2020.