1ATM

Conform de planning die in 2019 is opgesteld is het programma 1ATM in 2021 de realisatiefase ingegaan. Hiermee richten wij ons erop dat de organisatorische integratie in het derde kwartaal van 2023, met een risicobudget van één jaar, kan worden gerealiseerd.

Programma aangepast

In 2021 is een aantal aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de herijking van het programma eind 2020. De Defensie-inbreng beperkt zich nu tot de definitie van de toekomstige klantvraag (het ‘wat’), terwijl de uitvoer daarvan is belegd binnen LVNL (het ‘hoe’). Dit heeft onder andere geleid tot het besluit de lijnverantwoordelijken binnen LVNL een meer invloedrijke rol te geven bij de inrichting van de toekomstige geïntegreerde afdelingen.

Actualisatie Consequentiestudie

In het eerste kwartaal van 2021 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de in het voorjaar van 2019 opgeleverde Consequentiestudie. Ondanks de actuele uitdagingen zijn de strategische doelstellingen nog altijd van kracht waardoor de integratie kan worden voortgezet op basis van de eerder vastgestelde tijdlijn.

Gevolgen iCAS-planning

Door de aangepaste planning van de ingebruikname van het luchtverkeersleidingssysteem iCAS is het niet mogelijk de 1ATM-doelstelling, om de operationele dienstverlening volledig te integreren in het derde kwartaal van 2023, te behalen. Daarom heeft de 1ATM-stuurgroep besloten deze doelstelling buiten de scope van het programma te plaatsen en de daaraan gekoppelde projecten te beëindigen. Een geïntegreerde operationele dienstverlening wordt in 2025/2026 voorzien.

Personele transitie

In 2021 is er voortgang geboekt bij de invulling van de personele transitie van Defensiemedewerkers naar LVNL. In juli is de formele opdrachtbrief voor de integratie vanuit de Bestuurstaf Defensie verzonden aan de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten. Daarin staan belangrijke randvoorwaarden die richtinggevend zijn voor de integratie en voor de overgang van het betrokken Defensiepersoneel. Er is een concept-beleidsvoornemen opgesteld dat de basis vormt voor het formele reorganisatieproces binnen Defensie. Het noodzakelijke inspraak- en medezeggenschapsproces is in de zomer van 2021 gestart. Binnen LVNL werd de overall adviesaanvraag aangeboden aan de ondernemingsraad en binnen Defensie/CLSK is - door het opschorten van het formele overleg vanuit het georganiseerd overleg van de bonden - op informele basis een start gemaakt.

Gedurende het jaar zijn diverse activiteiten ondernomen om betrokken medewerkers te informeren over de ontwikkelingen. Deze activiteiten varieerden van werkbezoeken aan de CLSK-vliegbases door LVNL, tot een uitgebreid informatiebulletin aan het eind van het jaar. Ook is een LVNL-kennismakingsdag georganiseerd voor alle leidinggevenden van de decentrale luchtverkeersdienstverlening van de vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht.

Governance

In april 2021 is een ‘serious game’ georganiseerd waarin op basis van realistische scenario’s is beoordeeld of de toekomstige inrichting van de externe governance daadwerkelijk kan functioneren. Dit heeft leerpunten opgeleverd die worden opgepakt in het programma. Ook de inrichting van de toekomstige organisatie van LVNL is vastgesteld. Daarbij wordt een nieuw organisatie-element geïntroduceerd, de militaire operationele unit (MilOps), en wordt vanuit CLSK een liaisonofficier ingebracht in een autonome rol.

Overige resultaten

Binnen het programma 1ATM zijn in 2021 diverse deelprojecten succesvol afgerond. Drie nieuwe projecten zijn opgestart. Daarnaast zijn binnen twee projecten ‘blauwdrukken’ opgeleverd met daarin de nieuwe organisatiestructuren en formatie-aanpassingen van de toekomstige geïntegreerde LVNL-organisatieonderdelen.

In juni heeft er een voortgangsgesprek plaatsgevonden met de betrokken bewindspersonen; de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie. In december zijn de voortgang en de randvoorwaarden besproken op het niveau van de beide secretarissen-generaal. De voor de integratie noodzakelijke tekstaanpassing van de Wet luchtvaart is opgeleverd door de werkgroep externe governance en er zijn principe-afspraken gemaakt tussen Inspectie Leefomgeving en Transport en de Militaire Luchtvaart Autoriteit over de invulling van de toekomstige toezichttaken in relatie tot de geïntegreerde LVNL-organisatie.

Vanuit Defensie/CLSK is formeel vastgesteld welke personele capaciteit in de toekomst in de geïntegreerde situatie nodig is voor de uitvoer van de drie hoofdtaken van Defensie: beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten, bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit en leveren van bijstand bij rampen en crises. De invulling daarvan wordt binnen het programma verder uitgewerkt.

Tenslotte vond op regelmatige basis afstemmingsoverleg plaats met andere programma’s en projecten die raakvlakken hebben met 1ATM, waaronder het ministeriële programma Luchtruimherziening en de LVNL-programma’s iCAS en Centralised Base.