Netto financieringslasten

De financiële lasten zijn ten opzichte van de begroting én voorgaand jaar 0,3 miljoen euro lager. De rentelast van langlopende leningen neemt af ondanks de toename van het geleende bedrag. LVNL heeft nog een heel klein aandeel leningen bij een commerciële bank met een relatief hoog rentepercentage. 

Sinds een aantal jaar worden nieuwe leningen aangetrokken bij het agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën tegen lage rentepercentages. Andere rentedragende componenten als rentedotaties aan personele voorzieningen en de financieringslasten die samenhangen met IFRS16 dalen eveneens. De rente die wordt toegerekend aan de balanspositie van de activa in aanbouw daalt als gevolg van de gedaalde gewogen gemiddelde rentevoet.