Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI)

In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn elf milieuregels opgenomen, waaraan LVNL is gehouden bij de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol. Negen regels hebben betrekking op het routegebruik en twee regels op het baangebruik. Voor elke regel is een norm vastgesteld voor het percentage afwijkingen dat per gebruiksjaar binnen de regel is toegestaan. Deze normen variëren van nul tot vijftien procent van het aantal vliegtuigbewegingen waarop de regel van toepassing is. Gebruiksplanjaar 2021 is afgesloten met één overschrijding.

Voor milieuregel 11 (Afwijkingen in baangebruik van landend verkeer) is in mei 2021 een afwijking gerapporteerd. De norm voor deze regel is 0. De overige tien regels voor route- en baangebruik zijn binnen de geldende normen gebleven voor het gebruiksplanjaar 2021.