Balans

(bedragen in € 1.000)

Toelichting

2021

2020

Activa

Materiële vaste activa

15

290.808

265.264

Gebruiksrechten

16

56.569

57.425

Totaal vaste activa

347.377

322.689

Vorderingen

17

109.198

96.766

Geldmiddelen en kasequivalenten

18

1

1

Totaal vlottende activa

109.199

96.767

Totaal activa

456.576

419.456

Passiva

Eigen Vermogen

19

-134.667

-36.429

Verplichtingen

Leningen en overige financieringsverplichtingen

20

179.405

137.423

Leaseverplichtingen

16

45.311

46.019

Geldmiddelen en kasequivalenten

18

221.373

131.473

Vooruitontvangen baten

21

49.009

41.391

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

22

30.489

33.940

Totaal langlopende verplichtingen

525.587

390.246

Leningen en overige financieringsverplichtingen

20

13.715

11.591

Leaseverplichtingen

16

3.913

3.685

Vooruit ontvangen baten

21

8.037

7.915

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

22

4.239

3.305

Handels- en overige schulden

23

35.752

39.143

Totaal kortlopende verplichtingen

65.656

65.639

Totaal passiva

456.576

419.456