13. Algemene kosten

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Inhuur personeel

19.194

24.211

Overige personeelskosten

2.733

3.512

Huisvestingskosten

4.995

5.166

Meetkosten VKL apparatuur

8

383

Onderhoudskosten

11.230

9.305

Gebruiksrechten

3.819

3.170

Verzekeringskosten

1.826

1.364

Onderzoek, ontwikkelkosten en projectkosten

4.014

4.367

Kantoorkosten

1.434

2.044

Accountants- en advieskosten

2.505

4.967

Wagenpark

169

153

Reis- en verblijfskosten

386

510

Overige algemene kosten

-717

5.388

Totaal

51.596

64.540

De algemene kosten dalen op totaalniveau met 12,9 miljoen euro.

De getroffen kostenbesparende maatregelen als reactie op het uitbreken van de COVID-pandemie hebben in hoge mate gezorgd voor de daling van de algemene kosten in 2021. Het betrof het beperken van kosten in alle categorieën. Inhuurtarieven zijn in overleg met leveranciers verlaagd. De totale inhuurkosten zijn lager uitgevallen dan begroot en ook fors lager dan in 2020. Opleidingen en trainingen hebben beperkt plaatsgevonden in 2021 en daarnaast zijn ook de reiskosten lager.

De belangrijkste dalingen onder de algemene kosten doen zich voor bij de inhuur van personeel (5,0 miljoen euro) en de overige algemene kosten (6,1 miljoen euro). De overige algemene kosten daalden grotendeels als gevolg van minder kosten met betrekking tot de afwikkeling van de juridische procedure. De kosten van de afwikkeling van deze procedure is in voorgaande jaren verantwoord. Dat deze zaak is afgewikkeld heeft ook een verlagend effect op de accountants- en advieskosten in 2021 ten opzichte van 2020.

Daarentegen namen onderhoudskosten toe ten opzichte van 2020. Gedurende heel 2021 is er meer vloeroppervlakte in gebruik vergeleken met 2020 (het is namelijk het eerste volledige jaar dat Polaris in gebruik is). Dit leidt tot hogere onderhouds- en energiekosten. Ook is een toename zichtbaar in de onderhoudscontracten met betrekking tot ICT- en ATM-gerelateerde systemen, zoals TWR2020.

De accountantskosten onder de post accountants- en advieskosten bedraagt in 2021 533 duizend euro (2020: 413 duizend euro) voor de jaarrekeningcontrole en subsidiecontroles.

(bedragen in € 1.000)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Overige dienstverlening PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal 2021

Onderzoek van de jaarrekening

243

-

243

Overige controleopdrachten

-

95

95

Niet controleopdrachten

-

195

195

Totaal

243

290

533