17. Vorderingen

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Debiteuren

27.559

33.757

Vordering EUROCONTROL

3.883

823

Nog te ontvangen subsidie

25.003

35.219

Overige vorderingen

20

903

Overlopende activa

4.887

4.206

Kassiersfunctie EUROCONTROL

47.846

21.858

Totaal

109.198

96.766

Onder de post debiteuren wordt de positie opgenomen die LVNL heeft voor haar aandeel in de Nederlandse tarieven in de heffingszones en-route, terminal, NSAA en voor diensten aan derden. Het aandeel in de tarieven van EUROCONTROL en KNMI wordt afzonderlijk gepresenteerd, omdat LVNL een kassiersfunctie vervult en de risico’s op volume en kosten bij deze derde partijen liggen. Zie hiervoor toelichting 23 Handels en overige schulden waar het nog af te dragen deel van de heffingen aan KNMI en NSA is opgenomen.

LVNL brengt 9,67 procent (2020: 9,72 procent) interest aan haar debiteuren en-route en terminal in rekening over de openstaande saldi die niet binnen de betalingstermijn van dertig dagen zijn voldaan. De debiteuren zijn op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

En-route

18.996

20.846

Terminal

10.005

11.991

NSAA

794

1.106

Overige

478

2.893

Af: voorziening voor oninbaarheid

-2.714

-3.079

Totaal

27.559

33.757

De voorziening voor oninbare vorderingen bedraagt 2,7 miljoen euro (2020: 3,1 miljoen euro). De voorziening is gevormd op basis van inschatting van het verwachte kredietrisico. In 2021 is voor een bedrag van 23 duizend euro (2020: 77 duizend euro) afgeboekt aan vorderingen.

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Stand per 1 januari

-3.079

-1.548

Onttrekkingen

23

77

Vrijval / Dotaties

342

-1.608

Stand per 31 december

-2.714

-3.079

De vordering EUROCONTROL is het gevolg van de door EUROCONTROL teveel opgevraagde contributie ten opzichte van de werkelijke kosten van het jaar. Deze post wordt in het volgende contributiejaar verrekend met de contributie over het betreffende jaar. Deze verrekening vindt dus niet plaats via de tariefbepaling, maar is een daadwerkelijke verrekening aan LVNL. De verrekening vanuit 2020 heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2021.

De post nog te ontvangen subsidie is het verschil tussen de verantwoorde subsidies en de vooruitontvangen subsidiebedragen. CINEA heeft een voorfinanciering verstrekt van veertig procent van het toegekende subsidiebedrag. Deze voorfinanciering wordt steeds voor een periode van twee jaar afgegeven. Het resterende deel ontvangt LVNL bij de definitieve toekenning van de subsidie na afloop van de subsidieperiode. Voor een verdere toelichting zie ook paragraaf 21 Vooruitontvangen baten.

De overlopende activa zijn op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Licenties

3.898

3.749

Verzekeringspremie gebouwen en bedrijfsmiddelen

544

374

Overige posten

445

83

Totaal

4.887

4.206

Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van de overlopende activa.

LVNL beheert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de kassiersfunctie voor de financiering van het Nederlandse aandeel in de kosten van EUROCONTROL. EUROCONTROL is een intergouvernementele organisatie waarvoor de aangesloten lidstaten ieder kwartaal een contributie betalen als bijdrage in de jaarlijkse kosten. De kosten van EUROCONTROL zijn, net als de en-route kosten van LVNL, verwerkt in het en-route tarief. LVNL ontvangt dit EUROCONTROL aandeel in de en-route heffingen. Vanuit dit ontvangen EUROCONTROL aandeel in de en-route heffingen betaalt LVNL ieder kwartaal de contributie namens Nederland aan EUROCONTROL. Het beheer van deze EUROCONTROL ontvangsten en contributie betalingen is verwerkt in de kassiersfunctie EUROCONTROL op de balans van LVNL.

EUROCONTROL en MUAC, als onderdeel van EUROCONTROL, zijn gehouden aan hetzelfde Europese prestatiesturingsmechanisme als LVNL. Dat betekent dat het kosten- en volume risico van toepassing is op specifieke organisatieonderdelen van EUROCONTROL. Dit leidt ertoe dat LVNL voor EUROCONTROL verrekeningseffecten die hieruit voortvloeien in de kassiersfunctie moet faciliteren. In de situatie waarin de Europese prestatiesturingsregeling niet toestaat dat er volledig wordt verrekend met de luchtruimgebruikers via de toekomstige tarieven, is het aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om voor LVNL te bepalen wat met deze positie moet worden gedaan.

Door de reisbeperkingen in 2020 en 2021 in reactie op de COVID-19 pandemie is er een aanzienlijke vordering ontstaan op de luchtvaartmaatschappijen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat garant voor de financiering van deze vordering die is verwerkt in de rekening courant faciliteit van 275 miljoen euro.