Personeelskosten

Vergelijking met begroting 2021

De personeelskosten zijn in het verslagjaar 0,4 miljoen euro hoger dan begroot. Er is sprake geweest van een lichte stijging van het aantal medewerkers maar daarnaast zijn mede door toepassing van een COVID-korting de salariskosten gedempt. In de begroting was geen rekening gehouden met uitbreiding van het aantal medewerkers en ook niet met de toegepaste COVID-korting voor de medewerkers.

Vergelijking met 2020

De totale personeelskosten zijn gelijk aan voorgaand jaar. Een hogere bezetting ten opzichte van 2020 wordt gecompenseerd door gemiddeld lagere salariskosten per medewerker. Er is geen loonstijging geweest in 2021 en daarnaast is er COVID-korting toegepast in 2021 voor alle medewerkers. Hiermee zijn de salariskosten per saldo in lijn met voorgaand jaar. De pensioenkosten zijn met 3,2 miljoen euro gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door hogere pensioenkosten voor het medewerkersbestand als gevolg van gestegen pensioenpremie en een stijging van de kosten voor FLNA/IKV’ers als gevolg van een stijging van het aantal medewerkers in deze groep. De kosten voor dotaties aan voorzieningen zijn nagenoeg nihil in 2021 en daardoor 3,0 miljoen lager dan 2020. Per saldo compenseert dit de stijging van de pensioenkosten waardoor de totale personeelskosten in lijn zijn met voorgaand jaar.

Een verdere toelichting is te vinden in paragraaf 22 ‘Verplichtingen inzake personeelsbeloningen’ en paragraaf 11 ‘Personeelskosten’ in de jaarrekening.