Belangrijkste activiteiten voor verbetering

Voor de verdere verbetering van de veiligheid besteden wij voortdurend aandacht aan de ontwikkeling van onze systemen en procedures en de bekwaamheden van onze medewerkers. Wij doen dit op basis van ‘lessons learned’ uit het veiligheidsmanagementsysteem, aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en eisen gesteld door de wet- en regelgevers, de toezichthouder en klanten. Maar ook vanuit proactieve analyse van veranderingen en inzichten uit veiligheidsanalyses.  

De belangrijkste activiteiten in het verslagjaar

  • LVNL blijft zich inzetten voor beheersing van de ernst en aantal airspace infringements. Ook internationaal is hier veel aandacht voor. Met name door het grote aantal luchtruimschendingen in het plaatselijk verkeersleidingsgebied van Lelystad Airport steeg het totaal aantal airspace infringements echter significant. In het verslagjaar werd een nationale taskforce opgericht, waaraan LVNL deelneemt, met twee subwerkgroepen. Sommige daaruit voortkomende maatregelen hebben positief gewerkt, maar andere maatregelen werken nog onvoldoende. Verder wordt vanuit het onderzoek naar gemelde luchtruimschendingen contact gezocht met de gezagvoerder van het bewuste toestel om enerzijds meer grip te krijgen op achterliggende oorzaken en anderzijds het bewustzijn bij piloten te vergroten. Door de COVID-pandemie was het fysiek bezoeken van vliegclubs voor de roadshow airspace infringements niet mogelijk. Wel heeft LVNL deelgenomen aan het door de KNVvL georganiseerde Live General Aviation Webinar.

  • Ingebruikname van Lelystad Airport als gecontroleerde luchthaven in 2019 leverde een groot aantal nieuwe voorvallen op. Door de relatieve onbekendheid van de vliegergemeenschap met de nieuwe vliegprocedures en bijbehorende radiotelefonie traden de al eerder beschreven voorvallen op: airspace infringements, runway incursions en vliegtuigen die dichter bij elkaar kwamen dan de bedoeling was. Eind 2019 zijn met spoed in- en uitvliegroutes aangepast. Een ‘quick response’ team werd ingesteld, waarbij met vliegers contact werd opgenomen om ze te informeren over een voorval en om van beide kanten te kunnen leren. Ook werd contact gelegd met de safety officers van de vliegclubs die op Lelystad opereren. Een vast Lelystad Safety Team werd is ingericht en overlegt periodiek. In het begin van 2021 is een veiligheidsworkshop gehouden waarin met verschillende actoren op Lelystad Airport is gebrainstormd over oplossingen voor typische voorvallen en achterliggende oorzaken. De acties uit deze workshop worden gemonitord door het Lelystad Safety Team. Vanuit het onderzoek naar gemelde voorvallen door LVNL wordt contact gezocht met en terugkoppeling gegeven aan betrokken vliegclubs en vliegscholen. Door deze acties en samenwerking en door de gewenning van vliegers aan de nieuwe situatie, nam de hoeveelheid voorvallen in 2020 en 2021 significant af.

  • Voor Groningen Airport Eelde werden benamingen gewijzigd voor op elkaar lijkende standaardvertrekroutes, om mogelijke verwarring uit te sluiten.