Maatschappij en klant

LVNL is een belangrijke ketenpartner in een voor Nederland belangrijke sector. Wij maken efficiënt vliegen mogelijk door middel van het optimaliseren van vliegroutes en processen en we willen samen het verschil maken. Zowel intern als extern gaan we partnerships aan om toe te werken naar een duurzamere luchtvaartwereld. Ieder vanuit zijn eigen expertiseveld.

Onze organisatieambities

Vanuit haar maatschappelijke functie is LVNL zich steeds meer bewust van het belang van de omgeving en de gebruikers: meerwaarde bieden voor de klant en rekening houden met de omgeving door de impact van luchtvaart te minimaliseren. Met verduurzaming kunnen we een breder maatschappelijk draagvlak creëren, onze betrokkenheid bewijzen en onze toekomst veiligstellen.

LVNL wil het onderwerp duurzaamheid als één van de primaire doelstellingen van de organisatie borgen. Sinds de zomer van 2021 wordt hieraan prioriteit gegeven en is, vanuit het programma duurzaamheid toegewerkt naar een roadmap en programmaplan voor duurzaamheid. Ook wordt de duurzaamheidsorganisatie opgezet en een dynamisch duurzaamheidsdashboard ontwikkeld. Hierbij richten we ons op de bedrijfsprocessen voor alle locaties van LVNL. We hebben de volgende stap gezet door stevige, duurzame ambities neer te zetten, kansen te bepalen en deze te concretiseren in een programmaplan. Met als doel om duurzaamheid als standaard en vanzelfsprekendheid in te bedden in de bedrijfsprocessen. De bijdrage aan het verminderen van de milieu-impact van de luchtvaart is geborgd in doelstellingen van onze operatie.

‘Veilig, duurzaam en kostenbewust voor zowel Nederland, klanten als partners’ is een rode draad door alle thema’s waar LVNL aan werkt. LVNL heeft een maatschappelijke functie en heeft haar eigen verantwoordelijkheid binnen de mondiale en landelijke duurzaamheidskwestie.

Het LVNL-programma duurzaamheid heeft in 2021 de doelstellingen die LVNL in 2019 heeft geformuleerd in de duurzame visie ‘Samen slimme en duurzame luchtvaart mogelijk maken’ geactualiseerd aan de hand van huidige ontwikkelingen en aangescherpt om tot realistische en haalbare doelstellingen te komen. LVNL gebruikt duurzaamheid als kapstok waaronder drie grote thema’s een plek krijgen: Klimaat, Circulair en Gezond & Sociaal. Deze pijlers zijn uitgewerkt in onderstaande (tussen)doelen voor 2030.

Klimaat

 • CO2-voetafdruk: we reduceren onze voetafdruk met vijftig procent in 2030 (ten opzichte van 2017), met zo min mogelijk compensatie van onze uitstoot door het (af)kopen van certificaten.

 • Energie: we gaan voor energieneutraal door het verminderen van energieverbruik binnen onze gebouwen, de systemen en stroomopwekking op eigen assets.

 • Mobiliteit: we reduceren de impact van mobiliteit met twintig procent middels een mobiliteitsplan (stimuleren ander vervoer) en hybride werken (minder vervoersbewegingen).

Circulair

 • R-Ladder: met onze inkopen passen we de R-Ladder toe om grondstofgebruik te verminderen. De R-ladder is een instrument om de mate van waardebehoud te definiëren. Hoe hoger op de ladder, hoe circulairder. De R staat van hoog naar laag voor: refuse, rethink & redesign, reduce, reuse, repair, refurbish, repurpose en recycle.

 • Hergebruik tenzij: we passen altijd hergebruik van grondstoffen en materialen toe, tenzij dit niet mogelijk is.

 • Levensduur verlenging: we passen waar mogelijk circulaire businessmodellen toe en geven producten een volgend leven (ook buiten LVNL) om de levensduur te optimaliseren.

 • Grondstofgebruik: met deze maatregelen reduceren we ons restafval met vijftig procent.

Gezond & Sociaal

 • Ketenverantwoordelijkheid: we brengen onze eigen keten in kaart en stellen eisen aan onze leveranciers op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.

 • Inclusieve economie: invullen van al onze ‘Social Return On Investment’ (SROI) arbeidsplekken.

 • Prettige werkomgeving: we bieden een gezonde en prettige werkomgeving en halen een acht in het medewerkertevredenheidsonderzoek.

 • Duurzaam gedrag: we zetten ambassadeurs en communicatie in om duurzaam gedrag te stimuleren.

Alle medewerkers en partners dragen bij aan deze organisatiebrede doelstellingen.

Meting CO2-voetafdruk

In 2017 was de CO2-emissie van LVNL gelijk aan 10.538 ton CO2-equivalenten. In de daaropvolgende jaren is een dalende trend zichtbaar. Deze afname wordt met name veroorzaakt door inkoop van duurzame elektriciteit en door de deelname aan het KLM Corporate Sustainable Aviation Fuel Programma. Met dit programma worden de CO2-emmissies van vluchten van LVNL-medewerkers met KLM of een partnerbedrijf gecompenseerd.

De COVID-pandemie en het daarbij geldende thuiswerkadvies leiden tot de verdere afname van de CO2-uitstoot in 2021. Vooral in scope 3 is een grote afname in emissies te zien.

CO2-emissies (in tonnen)

Veroorzaakt door

2021

2020

2019

2018

2017

Scope 1

Directe emissies van de organisatie

Aardgas, koelmiddelen, verbruik brandstof wagenpark LVNL

1.015

953

990

1.129

1.113

Scope 2

Indirecte emissies waar de organisatie invloed op heeft

Elektriciteit, brandstofverbruik installaties

-

-

-

-

5.128

Totaal CO2

1.015

953

990

1.129

6.261

Scope 3

Indirecte emissies waar de organisatie geen directe invloed op heeft

Woon-werkverkeer, vliegverkeer zakelijke reizen, brandstof dienstreizen, openbaar vervoer zakelijk verkeer, verbruik papier

3.152

2.524

4.582

4.723

4.277

Totaal CO2

4.167

3.477

5.572

5.852

10.538

CO2-footprint van 2017 tot en met 2021.

Verduurzaming bedrijfsvoering

Om ervoor te zorgen dat alle duurzaamheidsinitiatieven en -maatregelen binnen een overkoepelende duurzaamheidsstrategie vallen, is in 2021 ingezet op het formuleren van een programmaplaat en programmaplan. Op basis van een interne analyse en verschillende interactieve sessies is in co-creatie een strategisch programmaplan geformuleerd. De highlights van dit project zijn weergegeven in onderstaande programmaplaat. Deze plaat is de richtlijn voor het in praktijk brengen van de ambitie van LVNL door strategie en focus.

Op de plaat is weergegeven:

 • De ambitie en doelstellingen op Klimaat, Gezond & Sociaal en Circulair.

 • De strategie.

 • De middelen die LVNL kan inzetten om de doelstellingen te behalen.

 • Zeven activiteiten die de basis vormen voor de verduurzaming van LVNL.

 • Een overzicht van alle impactgebieden die onderdeel zijn van de scope, onderverdeeld in soft en hard services.

 • De circulaire R-ladder als afwegingskader om duurzame keuzes te maken.

Om de programmaplaat te vertalen naar concrete acties is een programmaplan opgesteld dat een strategisch kader biedt om het duurzaamheidsprogramma vorm te geven. Vanuit dit programmaplan kan jaarlijks een jaarplan worden opgesteld waarin de vertaling wordt gemaakt naar concrete maatregelen en activiteiten om te groeien naar een duurzaam, sociaal, gezond en circulair LVNL.

Inventarisatie duurzaamheidskansen

In een interactieve kansensessie en via een bericht op intranet is LVNL-medewerkers gevraagd mee te denken over duurzaamheidskansen. Op deze oproep is massaal gereageerd. De ruim tweehonderd kansen die LVNL-medewerkers hebben aangedragen zijn verwerkt in een kansenmatrix en meegenomen in het programmaplan.

Voortzetting Biofuel programma

Brandstof draagt in grote mate bij aan de CO2-uitstoot van vliegtuigen. Dit betekent dat duurzame brandstof een aanzienlijke milieuwinst kan opleveren voor de luchtvaart. LVNL ondersteunt het Corporate Sustainable Aviation Fuel Programma van KLM om het gebruik van biobrandstof op te schalen; hoe meer bedrijven biobrandstof gebruiken, hoe makkelijker en goedkoper het wordt om dit breder uit te rollen. Dit doet LVNL door honderd procent van de vluchten die LVNL-medewerkers met KLM maken te compenseren in het programma. In 2020 is voor 11,66 mT aan biofuel gekocht, dit staat gelijk aan een CO2-besparing van 28,12 mT. In 2021 is sprake van een lagere compensatie van ingekocht biofuel omdat LVNL-medewerkers minder hebben gevlogen ten opzichte van 2020.