23. Handels- en overige schulden

De handels- en overige schulden worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Personeelsgerelateerde schulden

8.192

8.788

Belastingen en sociale verzekeringspremies

12.571

13.973

Crediteuren

10.951

12.177

Overige schulden

2.417

1.979

Nog te betalen rente

367

437

Inhuur personeel

978

1.121

KNMI

261

369

NSA

15

299

Totaal

35.752

39.143

De personeelsgerelateerde schulden worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Vakantietoeslagen

4.873

4.886

Verlofdagen

3.309

3.687

Overige personeelsgerelateerde schulden

10

215

Totaal

8.192

8.788

De belastingen en sociale verzekeringspremies worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Loonheffing

9.543

9.897

Omzetbelasting

673

1.924

Pensioenpremie

2.355

2.077

Totaal

12.571

13.898

De overige schulden worden op 31 december als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Overige personeelskosten

38

22

Advieskosten

125

176

Onderhoudskosten

977

588

Energiekosten

236

215

Diverse algemene kosten

1.042

981

Totaal

2.418

1.982

De handels- en overige schulden bestaan ultimo 2021 uit posten die voortkomen uit de reguliere bedrijfsvoering. Ten opzichte van 2020 zijn er geen bijzonderheden in de verschillende afzonderlijke schuldposities. De verschuldigde omzetbelasting is ultimo 2021 lager door een lager investeringsniveau.