Klachtafhandeling

LVNL behandelt aan haar gerichte, schriftelijke klachten van externen af, conform hoofdstuk 9 ‘klachtbehandeling’ van de Algemene wet bestuursrecht. Klachten moeten binnen een termijn van zes weken worden afgehandeld. Er kan eenmaal een uitstel van vier weken worden gemeld.

Klachtafhandeling 2021

Aantal nog niet afgehandelde klachten uit 2020 of eerder

2

Aantal binnengekomen klachten in 2021 (2020: 82)

98

Totaal aantal te behandelen klachten in 2021

100

Aantal afgehandelde klachten uit 2020 of eerder

2

Aantal afgehandelde klachten uit 2021

98

Totaal aantal afgehandelde klachten

100

Aantal nog niet afgehandelde klachten op 31 december 2021

0

Klachten afgehandeld in 2021.

Aard en onderzoek van de klachten

Van de in 2021 binnengekomen klachten hadden 23 klachten (23,5 procent) betrekking op geluid en waren 26 klachten (26,5 procent) gebaseerd op route- en baangebruik. De andere 49 klachten (50 procent) waren divers van aard. De over vliegverkeer ingediende klachten betroffen overigens vliegverkeer dat zich volledig aan de door de overheid gestelde regels voor route- en baangebruik hield en op een veilige manier werd afgehandeld. Aan de indieners van klachten is met name uitleg gegeven over deze regels, de manier waarop route- en baangebruik tot stand komt en de criteria die worden gehanteerd.

Als klachten betrekking hebben op situaties die buiten de (directe) verantwoordelijkheid van LVNL vallen, sturen wij ze door naar de betrokken instanties. De indieners stellen we daarvan op de hoogte. In 2021 zijn alle afgehandelde klachten door LVNL beantwoord. We geven in onze antwoorden waar mogelijk ook aan waar men extra informatie kan vinden over het betreffende onderwerp. Dat gebeurde in 2021 in de beantwoording van 51 klachten. Vaak werd verwezen naar meerdere instanties of websites.

Aantal

Websites

Minder hinder

20

LVNL

14

Schiphol

7

Luchtvaart in de toekomst/luchtruimherziening

7

Meldpunt Lelystad Airport

3

Overige (komen in één antwoord voor)

3

Instantie

Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas)

14

ORS

11

Inspectie Leefomgeving en Transport

3

Luchtvaartbrieven ministerie

2

DCMR

2

Overige (komen in één antwoord voor)

12

Totaal

98

Verwijzingen in 2021.

Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

In 2021 ontving LVNL twee verzoeken om informatie met beroep op de WOB. Alle indieners ontvingen binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn een reactie en in de gevallen waar de informatie bij LVNL beschikbaar en traceerbaar was, werden de verzoeken gehonoreerd.

Nr.

Omschrijving

1.

Gegevens over mogelijk bestaan van satanische shows en feestjes.

2.

Beschikbare informatie vliegverkeer op Groningen Airport Eelde.

WOB-verzoeken in 2021.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Tegen vier in 2020 genomen rechtspositionele besluiten is in 2020 beroep ingesteld. Na de intrekking van één van deze besluiten is de beroepsprocedure tegen dat besluit in 2022 eveneens ingetrokken. De drie andere besluiten zijn in 2021 in de beroepsprocedure vernietigd en herroepen.

Er zijn in het verslagjaar geen bezwaar- en beroepsprocedures geweest tegen besluiten die door LVNL zijn genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.