24. Financiële instrumenten

Met de uitvoering van haar wettelijke taak is LVNL blootgesteld aan een verscheidenheid aan financiële risico’s. De risico’s zijn in te delen naar kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder het risico op rentewijzigingen en het wijzigen van valutakoersen).

Transacties in financiële instrumenten kunnen er in resulteren dat LVNL financiële risico’s overgedragen krijgt van of overdraagt aan een derde partij. De risicobeheersing van LVNL is erop gericht om de negatieve effecten van de geïdentificeerde risico’s op liquiditeit en op het resultaat, en daarmee op de tarieven voor luchtverkeersdienstverlening, te beperken. LVNL handelt niet in financiële instrumenten.

Kredietrisico

Kredietrisico ontstaat uit liquide middelen uitstaand bij banken en uit openstaande vorderingen op derden, waarbij de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichten kan voldoen.

In onderstaand overzicht is de blootstelling aan het kredietrisico weergegeven. Verondersteld wordt dat de nominale waarde van de vorderingen na aftrek van de voorziening voor geschatte oninbaarheid de reële waarde benadert.  

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Vorderingen

109.198

96.766

Geldmiddelen en kasequivalenten

-

-

Totaal

109.198

96.766

Op de uitstaande vorderingen loopt LVNL kredietrisico. Een groot deel betreft nog te ontvangen gelden vanuit verrekening van de kassiersfunctie. Voor een ander omvangrijk deel betreffen de vorderingen nog te ontvangen subsidies. Het kredietrisico op dergelijke vorderingen wordt als zeer gering geschat. Voor het resterende, circa een derde, deel betreffen het reguliere debiteuren met betrekking tot verstrekte luchtverkeersdienstverlening. Uit de ouderdomsanalyse van de openstaande vorderingen valt af te leiden dat het betaalgedrag van de debiteuren is verbeterd ten opzichte van 2020. 7,07 procent van de vorderingen (12,4 procent in 2020) heeft een vervaldatum ouder dan drie maanden. Deze verbetering heeft deels ook te maken met uitgestelde betalingsverplichting van debiteuren in het begin van de COVID-pandemie. Ten behoeve van het risico op oninbaarheid is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Daarnaast is bij LVNL en het CRCO EUROCONTROL een debiteurenbeleid van kracht.

Ouderdomsanalyse debiteuren 2021 en voorgaand jaar 2020:

2021

(bedragen in € 1.000)

Bruto

Voorzien

Netto

Niet vervallen

28.134

-735

27.399

3-6 maanden vervallen

639

-612

27

Meer dan 6 maanden vervallen

1.500

-1.367

133

Totaal

30.273

-2.714

27.559

2020

(bedragen in € 1.000)

Bruto

Voorzien

Netto

Niet vervallen

32.284

-841

31.443

3-6 maanden vervallen

3.712

-1.498

2.214

Meer dan 6 maanden vervallen

840

-740

100

Totaal

36.836

-3.079

33.757

Mutaties in de voorziening voor oninbaarheid zijn als volgt te specificeren:  

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Stand per 1 januari

-3.079

-1.548

Onttrekkingen

23

77

Vrijval / Dotaties

342

-1.608

Stand per 31 december

-2.714

-3.079

Naast het risico op oninbaarheid van debiteuren loopt LVNL risico op het in gebreke blijven van partijen waarmee op basis van vooruitbetalingen afspraken zijn gemaakt over de levering van toekomstige diensten en/of nog te leveren producten. Deze post overlopende activa is verantwoord onder de vorderingen. LVNL dekt dit risico af door zorgvuldige leveranciersbeoordelingen en waar noodzakelijk zijn bankgaranties vereist bij vooruitbetalingen aan leveranciers.

LVNL is verplicht tot schatkistbankieren. Dit betekent dat LVNL alleen liquide middelen aanhoudt op een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. LVNL beoordeelt het kredietrisico op het aanhouden van liquide middelen bij het ministerie van Financiën als zijnde gering. Het rentepercentage bedroeg over heel 2021 0,0 procent. Als gevolg van de stijgende rente zou dit op termijn kunnen veranderen. Echter bij het opstellen van het jaarverslag 2021 wordt het kredietrisico voor LVNL als gering ingeschat.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat LVNL over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen. Bij het beoordelen van het liquiditeitsrisico maakt LVNL gebruik van kasstroomvooruitzichten. Om het liquiditeitsrisico te beheersen zorgt LVNL voor voldoende liquide middelen en kredietfaciliteiten.

Bij de beoordeling van het liquiditeitsrisico is uitgegaan van de contractuele kasstroom. De contractuele kasstroom is inclusief eventuele renteverplichtingen (bij leningen en leaseverplichtingen).

De niet-afgeleide financiële instrumenten in onderstaand overzicht zijn opgenomen tegen de reële waarde, behoudens de posten vooruitontvangen baten en handels- en overige schulden. Van deze laatste posten is de boekwaarde gepresenteerd. De boekwaarde van de vooruitontvangen baten en handels- en overige schulden benadert de reële waarde. Voor de bepaling van de reële waarde van de verplichtingen uit hoofde van leningen is de discounted cash flow methode gebruikt op basis van de rentepercentages die van toepassing zijn op schatkistbankieren.

(bedragen in € 1.000)

Reële waarde

Contractuele kasstroom

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van leningen

-194.900

-197.946

-14.362

-54.182

-129.402

Handels- en overige schulden

-27.560

-27.560

-27.560

-

-

Leaseverplichtingen

-49.224

-55.698

-3.913

-8.537

-43.248

Totaal

-271.684

-281.204

-45.835

-62.719

-172.650

Afgeleide financiële verplichtingen

Voor het risico < 1 jaar heeft LVNL in 2021 53,6 miljoen euro middelen ter beschikking bestaande uit een rekening-courant faciliteit bij het ministerie van Financiën. Deze faciliteit is begin 2021 verruimd naar een totaalbedrag van 275 miljoen euro.

Hoewel de verkeersvolumes slechts langzaam verbeteren verwacht LVNL over het jaar 2022 ruim onder grens van de maximale faciliteit te blijven. Hierdoor wordt het liquiditeitsrisico beoordeelt als gering.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico op liquiditeit- en resultaatwijzigingen door veranderingen in de markt, zoals wijzigingen in rentetarieven en gewijzigde valutakoersen. Voor de beheersing van marktrisico’s zijn richtlijnen vastgesteld door LVNL.

Onderstaande posten zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De nominale waarde benadert de reële waarde. Het effect van een rentetoename is weergegeven in onderstaande tabel. Dergelijke mogelijke effecten hebben impact maar leiden niet tot hogere risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering voor LVNL en/of de risk appetite op dit gebied.

2021

2020

(bedragen in € 1.000)

Boekwaarde

Toename

Afname

Boekwaarde

Toename

Afname

Rentemutatie met 100 basispunten

Financiële activa

Vorderingen

109.083

1.091

-1.091

96.766

968

-968

Geldmiddelen en kasequivalenten

-

-

-

-

-

-

Gevoeligheid kasstromen (netto)

-

1.091

-1.091

-

968

-968