Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt 98,1 miljoen euro negatief en is lager dan begroot. 

De aanhoudende COVID-pandemie is de oorzaak voor de achterblijvende verkeersvolumes en daarmee de opbrengsten. Het lagere verkeersvolume vertaalt zich grotendeels door in het resultaat. Een dempend effect zijn de maatregelen die getroffen zijn om kosten te beperken sinds de start van de COVID-pandemie. Het negatieve resultaat over 2021 verlaagt het eigen vermogen van LVNL.