Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(bedragen in € 1.000)

Toelichting

Bestemmings-fonds

Egalisatie-reserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Saldo per 1 januari 2020

72.158

32.625

-33.753

71.030

Resultaatbestemming

-16.938

-16.815

33.753

-

Niet gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

Correctie cost exempt*

-6.454

6.454

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-107.459

-107.459

Saldo per 1 januari 2021

48.766

22.264

-107.459

-36.429

Resultaatbestemming

-

-

-

-

Niet gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-98.238

-98.238

Saldo per 31 december 2021

19

48.766

22.264

-205.697

-134.667

*De correctie in de vermogenspositie is het gevolg van de definitieve afsluiting van de 2e referentieperiode. De Europese Commissie heeft bepaald dat specifieke kosten voor de ambtsjubileavoorziening en pensioenkosten niet verrekend mogen worden met de gebruikers waardoor het ten laste komt van het bestemmingsfonds.