Opbrengsten uit heffingen

Vergelijking met begroting 2021

Het grootste deel van de bedrijfsopbrengsten (84 procent) komt voort uit de heffingen. De lagere omvang van de heffingen in 2021 ten opzichte van de begroting is voor de heffingszones en-route en terminal toe te wijzen aan een lager aantal vluchten, uitgedrukt in zogenoemde service units (SU), dan begroot en als gevolg van de COVID-pandemie. Doordat de COVID-pandemie aanhield gedurende heel 2021 en het herstel beperkter was dan in de begroting was verwacht, leidt dat tot een lagere realisatie dan was begroot. Voor en-route zijn de service units 51,2 procent lager dan begroot, voor terminal is het aantal service units 18,3 procent lager dan begroot. Voornamelijk het aantal vliegbewegingen voor en-route bleef daarmee achter op de begroting. Het mondiale vliegverkeer is gedurende 2021 pas veel later in het jaar hersteld dan verwacht.

Vergelijking met 2020

De geringe stijging van de opbrengsten uit heffingen ten opzichte van 2020 wordt verklaard door een beperkte toename van het verkeersvolume en een geringe tariefstijging voor zowel het en-route- als het terminaltarief. Gedurende de zomer van 2021 nam het verkeersvolume toe ten opzichte van voorgaand jaar, maar waren de verkeersvolumes nog altijd beperkt als gevolg van de aanhoudende COVID-pandemie. De doorgevoerde tariefstijging is het gevolg van de afspraken in de prestatiesturing. Het aantal service units is in 2021 voor en-route en terminal beperkt hoger dan het voorgaande jaar (5,4 procent respectievelijk 13,6 procent).

NSAA-heffingszone

De NSAA-heffingszone laat een stijging zien ten opzichte van de begroting. De stijging ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door het hoger dan begrote aantal afgehandelde vluchten (7 procent hoger dan begroot). Ten opzichte van het voorgaande jaar is sprake van een daling (5,5 procent) van het aantal afgehandelde vluchten, maar zorgt de doorgevoerde tariefstijging (7,1 procent) in 2021 per saldo voor een licht hogere omzet (stijging van 1,5 procent).

En-route

Terminal

NSAA

Service units 2021

1.565.319

244.020

8.604

Service units 2020

1.480.129

210.780

9.077

Ten opzichte van 2020

5,4%

13,6%

-5,5%

Ten opzichte van begroting 2021

-51,3%

-18,3%

7,0%

Tarief 2021

47,41

186,28

266,36

Tarief 2020

46,89

183,38

248,71

Overzicht volume en tarief.