19. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een bestemmingsfonds en een egalisatiereserve. Het onderscheid vindt zijn oorsprong in de invoering van de Europese Prestatieregeling en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in de heffingenverordening.

Het bestemmingsfonds is bedoeld om financiële effecten van de risico’s voor LVNL uit hoofde van de prestatieregeling te kunnen opvangen. De egalisatiereserve omvat voor de luchtruimgebruikers van en-route en terminal het verrekenbare deel van de financiële effecten van de risico’s uit hoofde van de prestatieregeling.[1] Voor de NSAA heffingszone bevat de egalisatiereserve het met de gebruikers verrekenbare deel van de gerealiseerde over- en onderdekking. NSAA dienstverlening is geen onderdeel van de Europese prestatiesturingsregeling. De egalisatiereserve wordt via de tarieven met de luchtruimgebruikers verrekend.

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Bestemmingsfonds

48.766

48.766

Egalisatiereserve

22.264

22.264

Onverdeeld resultaat voorgaand boekjaar

-107.459

-

Resultaat boekjaar

-98.238

-107.459

Totaal

-134.667

-36.429

De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft er toe geleid dat het goedkeuringsproces van de EU prestatieplannen is stopgezet en dat in november 2021 nieuwe prestatieplannen zijn ingediend. De eerder ingediende prestatieplannen zijn niet meer bruikbaar omdat de aannames en uitgangspunten te veel afwijken van de huidige situatie in de luchtvaart. Er is ook aanvullende prestatiesturingsregelgeving opgesteld door de Europese Commissie om onder andere de prestatiedoelstellingen aan te passen aan de gewijzigde situatie en de gevolgen van de risicodeling dragelijker te maken voor de luchtvaartmaatschappijen door verspreiding over meerdere jaren mogelijk te maken. De onzekere verkeersontwikkeling en het ontbreken van goedgekeurde prestatiedoelstellingen zorgen voor onvoldoende grondslag om een goede inschatting van de risicodeling te kunnen maken. Deze risicodeling is bepalend voor de resultaatbestemming naar het bestemmingsfonds en de egalisatiereserve. Het resultaat van het voorgaande boekjaar is gedurende het jaar 2021 om die reden ook nog niet bestemd.

In 2019 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LVNL het onderzoek afgerond naar een set van normen en richtlijnen voor het bestemmingsfonds voor LVNL. Voor het bestemmingsfonds is een bandbreedte van 55 - 95 miljoen euro afgesproken voor de financiële consequenties die kunnen voortvloeien uit de verkeer- en kostenrisico’s uit de EU-prestatiesturingsregeling. De gevolgen van de COVID-pandemie voor het totale eigen vermogen van LVNL zijn fors al is voor dit moment nog niet duidelijk hoe de resultaatverdeling over de componenten van het eigen vermogen zal plaatsvinden. Het totale eigen vermogen bedraagt op balansdatum 134,7 miljoen euro negatief.

Bestemmingsfonds

(bedragen in € 1.000)

En-route

Terminal

NSAA

Overige diensten

Totaal

Saldo per 1 januari 2021

27.181

21.251

-

334

48.766

Resultaat

-

-

-

-

-

Saldo per 31 december 2021

27.181

21.251

-

334

48.766

De ontwikkel- en exploitatiekosten voor Lelystad Airport kunnen niet worden verrekend met de gebruikers omdat de luchthaven nog niet in gebruik is. Dit veroorzaakt jaarlijks een tekort ter grootte van de ontwikkel- en exploitatiekosten voor Lelystad Airport in de terminal exploitatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten om gedurende deze periode de ontwikkel- en exploitatiekosten voor Lelystad Airport te financieren vanuit de verrekeningen EUROCONTROL. Hierdoor hebben de ontwikkel- en exploitatiekosten voor Lelystad Airport geen negatief effect op het bestemmingsfonds terminal.

Met het ministerie is overeengekomen het vrij besteedbare deel vanuit de verrekeningen EUROCONTROL toe te voegen aan het bestemmingsfonds en-route.

Egalisatiereserve

De op de balans verantwoorde egalisatiereserve weerspiegelt het nog met de gebruikers te verrekenen bedrag. De egalisatiereserve per ultimo boekjaar 2021 bedraagt 22,3 miljoen euro (2020: 22,3 miljoen euro) en is als volgt te specificeren naar gebruikers:

(bedragen in € 1.000)

En-route

Terminal

NSAA

Overige diensten

Totaal

Saldo per 1 januari 2021

11.819

9.403

1.042

-

22.264

Resultaat

-

-

-

-

-

Saldo per 31 december 2021

11.819

9.403

1.042

-

22.264

a. Egalisatiereserve en-route en terminal

Door het ontbreken van een goedgekeurd prestatieplan vindt er in 2021, evenals in 2020, geen resultaatbestemming plaats. Het bedrag dat op basis van de risicodelingsafspraken in de prestatiesturingsregeling met de luchtruimgebruikers van en-route en terminal over de jaren 2020 en 2021 mag worden verrekend kan pas worden bepaald als er een door de EC goedgekeurd prestatieplan 2020-2024 is.

b. Egalisatiereserve NSAA

De resultaten behaald op de helikopteractiviteiten worden conform de geldende internationale wet- en regelgeving voor de luchtvaartsector verrekend in de tarieven volgens de N+2 methode.

Resultaat boekjaar

Het resultaat per ultimo boekjaar 2021 bedraagt 98,1 miljoen euro negatief.

  • 1De begrippen bestemmingsfonds en egalisatiereserve volgen niet de definities zoals bedoeld in artikel 33 van de kaderwet ZBO.